Flygskatt

Regeringen vill införa en flygskatt utan klimatnytta som hotar jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft över hela landet – hjälp oss alla genom att skriva ett remissvar!

Hur kommer Du eller Ditt företag att påverkas av flygskatten? Den 1 mars 2016 går remisstiden ut. Hjälp oss att förklara för regeringen att en flygskatt inte är rätt väg mot ett hållbart flyg genom att skriva ett remissvar. På den här sidan finns all information du behöver!

Tre viktiga skäl till att avskriva förslaget:

 1. Flygskatt är ineffektivt ur klimatsynpunkt
  Syftet med en skatt på flygresor formuleras tydligt i utredningens direktiv – den ska minska flygets klimatpåverkan. Utredningen beräknar att en flygskatt skulle minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp. Samtidigt när flyglinjer flyttas till andra länder riskerar vi att exportera utsläpp.
 2. Flygskatt försämrar tillgängligheten kraftigt
  En nationell flygskatt beräknas leda till cirka en halv miljon färre passagerare per år. Hårdast drabbas inrikesflyget, och resultatet blir färre inrikeslinjer med färre avgångar och stängda regionala flygplatser. Det blir även svårt att etablera internationella långlinjer från Arlanda.
 3. Flygskatt ger negativa effekter för svensk ekonomi

WSP, ett av världens ledande analysföretag, har beräknat de samhällsekonomiska effekterna av en flygskatt. Effekterna kommer bli tusentals förlorade jobb och flera miljarder i BNP-förlust.

Nej till flygskatt – Ja till ett hållbart flyg genom att:

 1. Stimulera, och investera i utveckling av ny teknik, material och bioflygbränsle
 2. Verka för gränsöverskridande styrmedel

Istället för flygskatt bör regeringen verka för internationella styrmedel och investeringar i utvecklingen av biobränsle och ny teknik. Klimatutmaningen är gränsöverskridande, därför måste också lösningarna vara det. I detta avseende tar flygbranschen ett stort ansvar. Så sent som i oktober enades hela flygsektorn i FN-organet ICAO om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Nu pågår också ett arbete inom EU med att höja ambitionsnivån för klimatarbetet. Tillsammans med flygnäringen bör regeringen verka för att styrmedlen på EU-nivå blir konkurrensneutrala och effektivt begränsar utsläppen i absoluta tal.

Om regeringen på allvar vill arbeta för hållbara flygresor bör man fokusera på politiska initiativ som bidrar till branschens ambition om ett fossilfritt flyg. Förslaget om en nationell skatt är inte ett sådant.


Dokument till din hjälp:Om flygskatter på Svenskt Flygs hemsida
Rapporter om flygskatter
Flygskatteutredningen
Presentationer från remissmötet som hölls i Stockholm 8 februari

Skriv remissvar

Vi tycker inte att regeringen ska införa en skatt som inte har någon klimateffekt, som slår orättvist och är dålig för företagen i din region.

Om du håller med så låt regeringen få veta det genom att svara på remissen. Nedan finner du all information du behöver för att skicka in ett svar.

Steg 1 – Skriv remissvaret

Om du vill skriva remissvar på egen hand, gör det nu! Utgå gärna ifrån vårt remissvar som är inskickat till finansdepartement.

Steg 2 – Hur man skriver ett remissvar:

 • Skriv kort, enkelt och var konkret. Undvik fackuttryck och förkortningar. Ett remissvar behöver inte vara längre än en sida men kan också vara långt om man har ingående synpunkter.
 • Var tydlig med vad du ev håller med förslaget om eller om du avslår förslaget i sin helhet
 • Ange att ditt remissvar avser ”Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)
 • Berätta kort om ditt företag, vad ni gör, var ni finns, hur många medarbetare ni är och hur många kunder/brukare som berörs av er verksamhet samt hur förslaget skulle påverka verksamheten.
 • Skriv en sammanfattning där du gör ditt ställningstagande tydligt. Det måste vara lätt att förstå om du instämmer i eller motsätter dig förslagen.
 • Följ utredningens disposition för synpunkter på olika avsnitt.
 • Mer information om att skriva remiss och exempel på hur ett remissvar kan utformas finns i skriften Svara på remiss – hur och varför.

Steg 3 – Skicka till Regeringskansliet

Mejla remissvaret till fi.registrator@regeringskansliet.se. Ange ”Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)” i ämnesraden.

Posta gärna in en utskrift av remissen till:

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skriv ”Remiss av betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83)” på kuvertet.

Sista dagen för att svara på remissen är den 1 mars.

Om du behöver hjälp med att utforma ditt remissvar så kontakta oss på info@svensktflyg.se.

 

 


Dela
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone