Flygets ekonomiska betydelse för Sverige

Lufttransporter till, från och inom Sverige skapar olika typer av ekonomisk nytta.  Vanligtvis fokuserar studier på branschens ekonomiska påverkan mätt som det bidrag till BNP, sysselsättning och skatteintäkter som genereras av sektorn och dess försörjningskedja.  Men det ekonomiska värde som branschen skapar är större än så.  Den största nyttan skapas för kunden – passageraren eller speditören – som utnyttjar flygtransporttjänsten.  Dessutom utgör förbindelserna som skapas mellan städer och marknader en viktig infrastrukturell tillgång som skapar fördelar genom att möjliggöra utländska direktinvesteringar, företagskluster, specialisering och andra spridningseffekter på en ekonomins produktionsförmåga.

Läs pressmeddelandet »