21 nov får Arlanda ett nytt miljötillstånd – det avgör Sveriges framtida tillgänglighet

Den 27 november 2013 meddelade mark- och miljödomstolen ett nytt miljötillstånd för hela verksamheten på Stockholm Arlanda Airport. Swedavia har överklagat tio av totalt 36 miljövillkor i det nya tillståndet. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att ta upp Arlandas nya miljötillstånd för prövning, och huvudförhandling hölls den 7-9 oktober. Mark- och miljööverdomstolen kommer att meddela dom i målet klockan 11:00 den 21 november 2014. I dag gällande miljötillstånd säger att Swedavia ska använda en inflygningsteknik som undviker Upplands Väsby senast 1 januari 2018, vilket leder till att Swedavia inte kan upprätthålla den kapacitet som efterfrågas. På sikt äventyras så många som var fjärde resenär vid flygplatsen om de nuvarande inflygningarna över Upplands Väsby inte får fortsätta. 

Stockholm Arlanda Airport är navet för Sveriges flygtrafik och under 2013 passerade närmare 21 miljoner resenärer flygplatsen. Genom de omkring 170 destinationer som erbjuds kan resenärer ta sig ut i världen på ett effektivt sätt.

Sedan länge präglas den ekonomiska tillväxten i Sverige av handel med utlandet. Från början av 1990-talet har just den handeln vuxit från en tredjedel till ungefär hälften av svensk BNP. Parallellt med den ekonomiska utvecklingen har relationerna med omvärlden också ökat. Idag lever till exempel över två miljoner personer i Sverige som har sina rötter någon annanstans. Antalet registrerade utlandssvenskar överstiger en halv miljon. Efterfrågan från näringslivet, besöksnäring och de sociala utbytena mellan regionerna motiverar helt enkelt en effektiv länk regionerna emellan.

För ett glesbefolkat land i norra Europa är snabba kommunikationer till resten av världen ett måste. Det är därför viktigt att Stockholm och Sverige har en stor flygplats med flyglinjer som underlättar snabba resor över långa avstånd. Ett nytt miljötillstånd som gör det möjligt för Stockholm Arlanda Airport att möta en allt större efterfrågan på flygresor behövs för att stärka landets konkurrenskraft. Det är inte en fråga som bara berör Swedavia och Arlanda, utan alla som har ett intresse i att det går bra för Sverige.

I början av 1990-talet fick Arlanda ett nytt miljötillstånd. Flygplatsen hade då färre än 15 miljoner resenärer. Idag är antalet nära 21 miljoner och det är den storflygplats i Skandinavien som växer allra snabbast. Om 25 år förväntas Arlanda ha nått 35 miljoner resenärer. För att verksamheten ska kunna expandera och möta behovet av resor till, från om inom Sverige ansökte Swedavia under 2011 om ett  nytt miljötillstånd för hela verksamheten på Stockholm Arlanda Airport hos mark- och miljödomstolen. Arlandas miljötillstånd från 1991 byggde på förhållanden som rådde för mer än tjugo år sedan. Sedan dess har flygplanen blivit allt tystare och bränslesnålare, flyget ingår sedan år 2012 i handeln med utsläppsrätter och Swedavias flygplatser drivs alltmer miljömedvetet. Swedavia vill därför ha ett nytt miljötillstånd som uppmuntrar aktivt miljöarbete.

Det har framförallt varit två villkor i Arlandas miljötillstånd från början av 1990-talet som skapat problem, i korthet kan dessa sammanfattas i två separata utmaningar.
I dag gällande miljötillstånd säger att Swedavia ska använda en inflygningsteknik som undviker Upplands Väsby senast 1 januari 2018, vilket leder till att Swedavia inte kan upprätthålla den kapacitet som efterfrågas. På sikt äventyras så många som var fjärde resenär vid flygplatsen om de nuvarande inflygningarna över Upplands Väsby inte får fortsätta. Varje förändring i användningen av flygvägar och inflygningsprocedurer måste resultera i en bibehållen eller ökad flygsäkerhet. Swedavia har tillsammans med LFV utrett över 600 olika inflygningsprocedurer vid Europas 50 största flygplatser. Efter denna utredning kan vi konstatera att ingenstans genomförs annat än raka inflygningar för att upprätthålla hög kapacitet. I detta har också den europeiska myndigheten Eurocontrol, den europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst, Trafikverket, Transportstyrelsen och SAS  gett Swedavia fullt stöd.

Utöver inflygningsvägar har villkor kopplade till bullerexponering hanterats vid huvudförhandlingen. Swedavias övergripande inställning är att det av samhället beslutade riktvärdet om 70 dB(A) ska gälla även för Stockholm Arlanda Airport. Den tidigare prövningen i Mark- och miljödomstolen resulterade i en begränsning till 65 dB(A) och i den prövningen som nu ägt rum krävde bland annat Naturvårdsverket att 60 dB(A) ska gälla. Att frångå riktvärdet riskerar dels att påverka kapaciteten vid Stockholm Arlanda Airport och dels möjligheten till bebyggelse i flygplatsens närområde. Skulle utfallet i domstol frångå samhällets riktvärde riskeras också att denna bedömning sprids till övriga flygplatser runt om i Sverige med betydande konsekvenser som följd.

 

Presentation om miljötillståndet – Swedavia: Arlandas framtid påverkar Stockholms och Sveriges utveckling

Läs pressmeddelandet 2014-11-21: 
Arlandas nya miljötillstånd underlättar för Sverige att möta ett ökat resebehov