Flyget riskerar att försvinna från Sverige

Flyget står inför ökad konkurrens. För att behålla en svensk flygnäring krävs stora förändringar och ett nytt synsätt från företagen, politiker, fackföreningar och myndigheter, skriver Peter Jeppsson och Anna Wilson i SvD.

De senaste decennierna har flygbranschen genomgått stora förändringar i Sverige, likväl som i övriga världen. De tidigare dominerande, nationellt ägda bolagen har fått konkurrens från allt fler aktörer, framförallt från lågkostnadsbolag. Marknadstrycket har på många sätt utvecklat branschen till att bli mer kundanpassad och innovativ.
Men det har även inneburit stora prövningar för företag och medarbetare inom den svenska flygbranschen då det bland bolagen blivit allt vanligare att
flytta dess verksamhet utanför Sverige för att minska kostnaderna.

Vi såväl som företag och medarbetare ser att flygbranschen fortsatt står inför stora prövningar och konkurrens. Vi måste därför arbeta för att underlätta och förbättra för svenska företag, annars riskerar många arbetstillfällen att gå förlorade. Trots flygets betydelse för näringslivet och de framsteg som görs inom
miljöarbetet, diskuteras flyget från politiskt håll ofta i negativa termer och trots den tuffa konkurrenssituationen och att flygets infrastruktur är helt
självfinansierad, framförs krav på för Sverige unika skatter. Detta kompletterat med väsentligt höjda myndighetsavgifter under senare år, kommer att bidra till den negativa spiralen. Därför vill vi tillsammans med berörda fackförbund stärka dialogen med riksdag och regering för att finna lösningar som kan minska avgifts- och regelbördan.Men ansvaret vilar inte bara på politikerna. Kollektivavtalen som reglerar villkoren i flygbranschen är rester från den tid då stora statliga bolag dominerade marknaden. Dessa avtal måste bli mer flexibla och moderniseras. Kunderna har sedan länge vant sig vid ett lägre pris på
flygbiljetterna, något som flygbolagen måste anpassa sig efter för att kunna överleva. Många villkor är kvarlevor från en tid då situationen på
marknaden såg helt annorlunda ut. Ska den svenska flygnäringen ha en framtid och kunna erbjuda anställningar med rimliga villkor krävs konkurrenskraftiga kollektivavtal. Annars riskerar vi en minskande andel svenska företag och allt färre anställda med svenska kollektivavtal.

Den svenska flygbranschen står idag inför en situation där det för varje år som går blir färre svenska bolag och färre anställda kvar i Sverige. Utan förändring är risken uppenbar att vi har generösa avtal för en bransch som slutat att existera i Sverige. Gemensamt bör vi sträva efter att Sverige ska vara ett attraktivt land att bedriva verksamhet i där ambitionen är inflaggning i stället för utflaggning. Därför vill vi innan tiden är ute, gemensamt med berörda fackförbund och politiker stärka dialogen för att hitta lösningar och utveckla en nationell strategi för luftfart.

PETER JEPPSSON
vd Svenska FlygBranschen
ANNA WILSON
generalsekreterare Svenskt Flyg