Öppet brev från flygnäringen till världens regeringar inför COP21

Inom kort inleds COP21 i Paris med ambitionen att länderna ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020.

År 2020 är även en milstolpe för flygets FN- organ ICAO.  Under hösten nästa år träffas ICAO´s samtliga 191 medlemsländer för att förhandla och besluta om en global CO2 standard för nya flygplan och ett globalt handelssystem för att hantera flygets utsläpp med start år 2020.

Luftfarten är hittills den enda industrigren som enats om egna globala mål för att reducera sina klimatpåverkande utsläpp.

Dessa mål har varit etablerade sedan ett antal år tillbaka och vi ser att vi ligger i linje med vår färdplan.  Vi har en tydlig strategi över hur vi ska möta ökad efterfrågan på flygtransporter med minskade utsläpp. Strategin är indelad i fyra fokusområden och globala ekonomiska styrmedel är en del av strategin.

Men för att flygbranschen ska nå ända fram krävs det att regeringar världen över stöttar och bidrar med beslut och åtgärder som möjliggör för flygets höga ambition. Gemensamt måste vi framtidssäkra flyget så att vi även fortsättningsvis kan dra nytta av alla de fördelar som flygtillgänglighet bär med sig.

Det bifogade öppna brevet från ATAG (Air Transport Action Group) är ett upprop från hela den samlade flygbranschen (flygplatser, flygbolag, trafikledningsorganisationer och tillverkare) på global nivå, till världens regeringar om att aktivt bidra till att målen kan uppnås, genom att fatta gemensamma beslut i samband med ICAO’s kongress under 2016.

Från Svenskt Flygs sida, ser vi fram emot en dialog i frågan närhelst Regeringen önskar och ser med tillförsikt fram emot det nyligen uppstartade arbetet med en nationell flygstrategi för att gemensamt framtidssäkra flyget.

Läs brevet här: Open Letter 2015_A LETTER FROM THE COMMERCIAL AVIATION INDUSTRY ON CLIMATE CHANGE

Med vänlig hälsning

Anna Wilson
Generalsekreterare
Föreningen Svenskt Flyg