Flygskatt utan klimatnytta hotar jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft

Pressmeddelande – Utredningen om skatt på flygresor
161130

Regeringen gav i november 2015 en utredning i uppdrag att föreslå hur en nationell skatt på flygresor skulle kunna utformas. Idag presenterade utredningen sitt förslag. Svenskt Flyg konstaterar att den föreslagna skatten är ineffektiv ur klimatsynpunkt, samtidigt som den riskerar att försämra tillgängligheten och skada svensk ekonomi.

– Förslaget missar helt sitt syfte att minska flygets klimatpåverkan och kommer leda till färre flyglinjer med färre avgångar. Det slår direkt mot lokal och regional konkurrenskraft och kommer drabba svensk ekonomi hårt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt Flyg.

Svenskt Flyg ser tre starka skäl till att förslaget bör skrotas:

Flygskatt är ineffektivt ur klimatsynpunkt. Utredningen bedömer att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. De bedömer också att skatten kommer leda till ett ökat bilresande.

Utredningens beräknar att en flygskatt kan minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp.

Flygskatt skadar svensk ekonomi. Utöver att förslaget missar sitt klimatsyfte riskerar det även att få stora negativa effekter för samhällsekonomin. En flygskatt beräknas leda till tusentals förlorade jobb, flera miljarder kronor i BNP-förlust bara under det första året, och över en halv miljon färre passagerare årligen.

Flygskatt försämrar tillgängligheten. Minskad efterfrågan leder till färre flyglinjer med färre avgångar. För de svenska regionala flygplatserna, som redan kämpar för sin överlevnad, finns en överhängande risk att flera måste stänga vid en sådan utveckling. En väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet förbinder Sverige med övriga världen och gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på nära och kära.

Istället för en flygskatt utan klimatnytta, och som skadar svensk ekonomi, bör regeringen verka för ett hållbart flyg genom internationella styrmedel och investeringar i utvecklingen av ny teknik. En viktig komponent för att minska flygets klimatpåverkan är en storskalig övergång till fossilfritt bränsle. Redan idag tankar flera flygbolag med en del biobränsle, men på grund av den höga kostnaden byts endast några procent av bränslet ut.

– Om regeringen verkligen vill arbeta för ett hållbart flyg borde man prioritera politiska reformer för att påskynda utvecklingen mot en större marknad, och lägre pris, för bioflygbränsle. Det skulle sannolikt även stärka den svenska ekonomin och bidra till fler jobb, till skillnad från en ineffektiv flygskatt, säger Anna Wilson.