Remissammanställning – En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Den 1 mars 2017 löpte remisstiden ut för utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt (En svensk flygskatt SOU 2016:83). Totalt hade 197 yttranden lämnats in till Finansdepartementet per den 1 mars. Av dessa har 136 lämnats av aktörer som bjudits in av regeringen att lämna synpunkter, medan 61 yttranden lämnats av andra aktörer på eget initiativ. Genomgången visar att:

  • Av de 156 yttranden som tar ställning till förslaget ställer sig 126 negativa till, eller avstyrker, det. Bland dessa återfinns tunga instanser som Riksrevisionen, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och Tillväxtverket.
  • Skarp kritik riktas mot att skatten har försumbar klimateffekt, och därmed helt missar sitt syfte. Åtta av tio yttranden som avstyrker eller är negativa till förslaget pekar på denna problematik.
  • Skatten kritiseras också på grund av de stora konsekvenser den väntas få för tillgängligheten och konkurrenskraften runt om i landet. Drygt åtta av tio yttranden som avstyrker eller är
   negativa till förslaget framhåller detta. Kritiken lyfts av kommuner, regioner, myndigheter och näringsliv från Kiruna i norr, till Ängelholm i söder.
    
  • Sju av tio yttranden som avstyrker eller är negativa till förslaget tar upp att andra åtgärder är
   mer effektiva för att minska flygets klimatpåverkan än en flygskatt baserad på passagerarantal

LADDA NER HELA SAMMANSTÄLLNINGEN

 
Om remissammanställningen:

Svenskt Flygs remissammanställning har syftat till att ge en så heltäckande bild som möjligt av hur remissinstanserna ställt sig till utredningens förslag, och därför har samtliga yttranden som lämnats in till Finansdepartementet inkluderats. Sammanställningen visar att 8 av 10 aktörer som lämnade yttrande var kritiska till förslaget, eller avstyrkte det.

Stor del av remissinstansernas kritik mot förslaget är samstämmig och i många fall återkommer liknande argument mot förslaget. Ett flertal aktörer kritiserade till exempel förslagets svaga klimateffekt, Statskontoret och Ekonomistyrningsverket.

Många olika aktörer lämnade yttrande på förslaget, däribland ett flertal myndigheter, kommuner, branschorganisationer och företag. Fyra privatpersoner lämnade yttranden. Kritik mot förslaget fanns bland samtliga dessa grupper av aktörer.

Av företagen och branschorganisationerna som lämnade yttrande var många del av flygbranschen, på något sätt. Detta är naturligt, givet att förslaget riktas specifikt mot flyget. När regeringen skickar ett utredningsförslag på remiss är ett av syftena att just aktörer från den berörda branschen, eller andra som berörs ska kunna lämna synpunkter på förslaget, utöver myndigheter och andra offentliga instanser.