Flygbranschens färdplan inom fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ som startades inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå riksdagens mål om klimatneutralitet till år 2045 krävs en transformation av hela samhället. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Fossilfritt Sveriges uppdrag är att påskynda omställningen för att klara klimatmålen men också att visa på vikten av detta arbete för näringslivets långsiktiga lönsamhet.

Som en del i arbetet har Fossilfritt Sverige bjudit in olika branscher att ta fram färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. Färdplanerna identifierar bl.a. hinder på vägen och innehåller förslag till beslutsfattare på hur arbetet för att nå målen kan underlättas från myndigheter och politiskt håll.

Under 2018 tog flygbranschen fram en färdplan för hur flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 2045. I färdplanen presenteras några av de centrala åtgärder som kommer att krävas både inom branschen, i övriga näringar samt inom politiken för att målen ska kunna nås.

Under hösten 2021 har Fossilfritt Sverige gjort en uppföljning av de 22 färdplaner som lanserats.
Uppföljningsrapporten återfinns att läsa här.

Utöver detta finns en uppföljning av de politiska förslagen tillgänglig här samt en uppföljning av branschernas åtgärder tillgänglig här.

Fossilfritt Sverige har även tagit fram ett antal övergripande strategier som på olika sätt har koppling till flygbranschens hållbarhetsarbete. Strategierna finns samlade här.