Definitioner

affärsflyg transport av person/personer i mindre flygplan där syftet med resan för denna/dessa personer är tjänsteuppdrag (förtydligande)

bruksflyg verksamhet med luftfartyg där luftfartyget används för särskilda uppgifter som till exempel jordbruksflyg, fotoflyg, övervakningsflyg, patrulltjänst, flygräddningstjänst, mätningsflyg, inspektionsflyg, bogserflyg, målgång och reklamflyg

civil luftfart luftfart som bedrivs enligt civila föreskrifter

EG-lufttrafikföretag lufttrafikföretag med en giltig operativ licens i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008

flygbriefingtjänst (Aeronautical Information Service, AIS) en tjänst som inrättats inom ett avgränsat täckningsområde och som ansvarar för tillhandahållandet av sådan information till luftfarten och sådan data som är nödvändiga för en säker, regelbunden och effektiv flygtrafik

flyginformationsregion avgränsat luftrum där flyginformations- och alarmeringstjänst utövas

flyginformationstjänst (Flight Information Service, FIS) verksamhet med uppgift att lämna råd och upplysningar av betydelse för luftfartens säkerhet och effektivitet

flyginformationstjänst för flygplats (Aerodrome Flight Information Service, AFIS) verksamhet med uppgift att bedriva flyginfor-mationstjänst vid okontrollerad flygplats

flygkontrollenhet (Air Traffic Control unit, ATC unit) samman-fattande benämning på områdeskontroll, terminal-kontroll och flygplatskontroll

flygkontrolltjänst (Air Traffic Control Service, ATC) samman-fattande benämning på områdeskontrolltjänst, inflygningskontrolltjänst och flygplatskontroll-tjänst och är en tjänst som tillhandahålls i syfte att
a) förebygga kollisioner
– mellan luftfartyg, och
– mellan luftfartyg och ett hinder inom man-överområdet, samt
b) påskynda och bibehålla ett välordnat flyg-trafikflöde

flygplats på land eller vatten angivet område (med byggnader, anläggningar och utrustning), som helt eller delvis avses för luftfartygs landning, start och rörelser i övrigt på marken (vattnet)

flygtrafikledningstjänst (Air Traffic Services, ATS) olika flyginformations-, alarmerings-, flygrådgivnings- och flygkontrolltjänster (områdeskontrolltjänst, inflygningskontrolltjänst och flygplatskontrolltjänst)

hög koncentration av aska koncentration av aska över 4000 mikrogram/m3

inflygningskontrolltjänst (Approach Control Service) flygkontrolltjänst för ankommande eller avgående kontrollerade flygningar

linjefart (luftfart i regelbunden trafik) serie flygningar där varje flygning utförs med luftfartyg för befordran av passagerare, gods eller post mot betalning, på ett sådant sätt att det på varje flygning finns platser som allmänheten kan köpa på individuell basis (antingen direkt av lufttrafikföretaget eller av dess agenter eller återförsäljare); vidare bedrivs denna serie av flygningar så att den betjänar trafiken mellan samma flygplatser, två eller flera, antingen enligt en utgiven tidtabell, eller så regelbundet eller tätt att flygningarna utgör en tydlig och planmässig serie

luftfartygsoperatör person eller organisation, som inte är lufttrafikföretag, och som fortlöpande beslutar om ett luftfartygs användning och drift

lufttrafikföretag flygföretag med ett giltigt drifttillstånd (AOC).

nationell flygplats nationell flygplats med mellan 5 och 10 miljoner passagerare på år (kategori B)

områdeskontrolltjänst (Area Control Service) flygkontrolltjänst för kontrollerade flygningar i ett luftrumsblock

regional flygplats flygplats med högst 5 miljoner passagerare per år, regionala flygplatser delas in i ”stora regionala flygplatser” med mellan 1 och 5 miljoner passagerare per år (kategori C) samt ”små regionala flygplatser” med färre än 1 miljon passagerare per år (kategori D)

stor EU-flygplats flygplats med mer än 10 miljoner passagerare per år (kategori A)

terminalkontroll (Terminal Control Centre, TMC) enhet som utövar områdeskontrolltjänst och inflygningskontrolltjänst inom terminalområde och kontrollzon

terminalområde (Terminal Control Area, TMA) kontrollerat luftrum som sträcker sig uppåt från en angiven, ovanför jordytan belägen gräns i höjdled (kontrollområde) som är upprättat för en eller flera flygplatser

trafikinformationsområde (Traffic Information Area, TIA) avgränsat okontrollerat luftrum som sträcker sig uppåt från en angiven, ovanför jordytan belägen gräns i höjdled inom vilket flyginformationstjänst för flygplats
(AFIS) utövas

trafikinformationszon (Traffic Information Zone, TIZ) avgränsat okontrollerat luftrum som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns inom vilket flyginformationstjänst för flygplats (AFIS) utövas

underväg del av flygning längs ATS-flygväg eller bestämda
färdlinjer exklusive start- och landningsfas