Presentation från Svenskt Flygs ICAO-/CORSIA-seminarium

icao-mote

 
Det har skrivits flyghistoria – vi har äntligen ett klimatavtal genom FN/ICAO!

I mitten av oktober enades världens länder om ett globalt klimatavtal för flyg kallat CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation.

Förhandlingar har pågått i flera år och för första gången i historien har en hel sektor enats om ett globalt styrmedel för att hantera klimatpåverkan.

Eftersom flyget per definition är en global bransch måste flygets klimatpåverkan i största möjliga utsträckning hanteras i en global kontext. Färdplanen innebär bland annat att flygets utsläpp inte kommer att överstiga 2020 års nivå och vara halverade i absoluta tal till 2050. Detta är ett mål som ligger i linje med de utsläpp som kan tillåtas för flyget för att nå FN:s utsläppsmål 2050.

I ljuset av detta beslut samt att vi ingår i EU-ETS vore införandet av nationell flygskatt ett symbolpolitiskt misstag utan någon som helst klimatnytta, men med stora samhällskostnader. Nu måste vi sluta upp kring det globala systemet och se till att det blir ett verkningsfullt system som levererar riktig klimatnytta.

Torsdagen den 10 november anordnade Svenskt Flyg ett seminarium där Ingrid Cherfils, luftfartsdirektör Transportstyrelsen berättade om förhandlingen och avtalet som slutits.


Ladda ner Ingrid Cherfils presentation här »