Flygets betydelse för samhället

Transporter av varor och människor är en naturlig del av vårt samhälle. Först när det blir problem, exempelvis när askan drabbade luftrummet, inser vi hur stora konsekvenserna blir av att de inte fungerar. När problem uppstår blir det också extra tydligt att det är helheten som är lösningen – att alla transportslag behövs och kompletterar varandra.

Transporter både samspelar med och inverkar i hög grad på en rad andra viktiga samhällsområden; på miljö, handel, sysselsättning och ekonomi. Påverkan på miljön kräver fortsatt engagemang och en ökad takt i miljöomställningen, men det behövs bättre insikt om vilka de mest klimateffektiva lösningarna verkligen är.

Transporterna är en säker väg till bättre ekonomisk utveckling. De är vägen till starka och livskraftiga regioner – till ett helt och sammanhållet land. Och de är vägen till ett konkurrenskraftigt Sverige, också globalt. Nu är tiden kommen för infrastrukturen och transportfrågorna att återta sin rättmätiga plats i politiken.

Global kollektivtrafik

Flyget är den globala kollektivtrafiken och en absolut förutsättning för att få det globala samhälle vi lever i att fungera. Utan  effektiva flygförbindelser skulle världen, så som vi känner den idag, inte fungera och i Sverige, som är ett exportberoende land, ökar handeln snabbare än ekonomin som helhet. Nyttorna av flyget uppstår på en rad olika ställen och nivåer i samhället.

Flyget främjar handel

  • Flygfrakt svarar för 25 – 30 % av det svenska exportvärdet. Det innebär att det skickas varor med flyg för 1 miljard svenska kronor varje dag.
  • Effektiva förbindelser till handelscentra och marknader är viktiga faktorer för att kunna konkurrera globalt.
  • 10 – 15 % av företagens försäljning är direkt beroende av väl fungerande flygförbindelser.
  • Merparten av alla flygresor är över 100 mil – ett avstånd där det sällan finns eller kommer att finnas något annat realistiskt alternativ.

Kulturellt utbyte

Att människor reser och möts över kulturella, religiösa och politiska gränser är viktigt. Ökad kulturell förståelse är centralt i en allt mer globaliserad värld och ett ökat kulturellt utbyte skulle kunna minska främlingsfientlighet och förhindra många konflikter i samhället. Flyg är till stor del det enda transportmedlet som gör det möjligt för människor att på plats ta del av andra kulturer och i övrigt träffas över nationsgränser.Effektiviseringar i branschen har gjort att det blivit ekonomiskt möjligt för allt fler människor i världen att resa med flyg. Ökade kostnader för att flyga eller andra inskränkningar i flygresandet skulle begränsa möjligheten för framförallt låg- och medelinkomsttagare runt om i världen att resa till andra kulturer.

Upplevelser och rekreation

Turism är en betydande och snabbt växande global bransch och 40 procent av alla internationella turistresor görs med flyg.En stor del av det globala rekreationsresandet går till utvecklingsländer där turismen har en betydande påverkan på BNP och sysselsättning.Den svenska turismnäringens exportvärde är närmare 100 miljarder kronor vilket är betydligt mer än den svenska järn-, stål- och bilexporten tillsammans. Över hälften av alla utländska turister anländer med flyg.

Flygplatserna är en förutsättning för turism

Att lägga ned flygplatser i Sverige av miljöskäl gör ingen skillnad för flygets globala miljöpåverkan, men innebär en dramatisk försämring för svensk turism. Det skriver landshövding BJÖRN ERIKSSON och vice kommunstyrelseordförande LENA MICKO tillsammans med företrädare för turism- och flygbranschen. Läs hela debattartikeln som publicerats i Corren den 25 juni 2010.

Svenskt Flyg debatterar flygets roll på Newsmill

Svenskt Flygs ordförande Lena Micko debatterar flygets roll i samhället i en debatt på Newsmill, där bl.a. transportminister Åsa Torstensson och flera andra politiker medverkar.

”Vi är övertygade om att flyget fortsatt kommer att spela en viktig roll i samhället och för utvecklingen i världen. Inom svenskt flyg förstår vi att det är en roll vi måste förtjäna genom ständig utveckling – inte minst inom miljöområdet.” Det skriver Lena Micko, ordförande i Föreningen Svenskt Flyg på Newsmill.

Flygets ekonomiska betydelse för Sverige

Lufttransporter till, från och inom Sverige skapar olika typer av ekonomisk nytta. Vanligtvis fokuserar studier på branschens ekonomiska påverkan mätt som det bidrag till BNP, sysselsättning och skatteintäkter som genereras av sektorn och dess försörjningskedja. Men det ekonomiska värde som branschen skapar är större än så. Den största nyttan skapas för kunden – passageraren eller speditören – som utnyttjar flygtransporttjänsten.

Läs mer och ladda ner rapporten Flygets ekonomiska betydelse för Sverige »