Forskning och flygets framtid

Ett bättre klimat när tekniken tar nya språng

Flyget har alltid strävat efter att öka energieffektiviteten. Skälen är uppenbara – att få ut mer energi ur bränslet ger möjlighet att få med mer i planen, eller minska bränsleåtgången. Båda möjligheterna leder till bättre ekonomi och har därför prioriterats.

Men idag är frågan mer komplicerad. Visst är det bra att spara pengar, men en större fråga är hur vi kan få ett effektivare flyg som minimerar belastningen på miljön. Då är energieffektiviteten en viktig faktor. Därför måste arbetet med att ytterligare sänka vikten, förbättra luftmotståndet och effektivisera motorerna påskyndas.

Det forskas mycket kring alternativa drivmedel. Idag finns inget godkänt biobränsle på marknaden även om arbete pågår för att få fram ett fungerande alternativ. Genom att succesivt införa biobränslen kan klimatpåverkan minskas och slutligen halveras. Denna utveckling måste ske med hänsyn till den globala matproduktionen.

Den andra halvan är vattenånga på hög höjd, som bla syns som kondensstrimmor. Vattenånga och kväveoxid utgör merparten av de utsläpp som sker när bränslet förbränns. Nära marken är vattenånga ofarligt men det stannar kvar länge högt upp i stratosfären och bidrar till uppvärmningen.

Även kväveoxid är en växthusgas som bidrar till jordens uppvärmning. Med nya motorer kommer utsläppen av kväveoxid dock minska med upp till 80 % de närmaste 10-15 åren.

Vätgas har nämnts som ett alternativ men idag är det svårt att se att det kan lösa frågan.

Utsläppen av vattenånga på hög höjd kvarstår – och kan till och med öka. Det behövs ett tekniksprång kring bränslen för bättre lösningar.

En renare värld när flyget tar fågelvägen

Idag är det internationella flyget inte samordnat. Europa är uppdelat i ett lapptäcke av olika gränser och ansvarsområden. Varje land har sina egna bestämmelser och rutter för sitt luftrum. Totalt finns det 70 nationella och lokala kontrollstationer i Europa och 31 olika system som ska samsas. Det innebär att flygresor inte kan genomföras fågelvägen! Hänsyn måste tas till lokala bestämmelser och regleringar.

EU har påbörjat ett arbete som ska leda till ett gemensamt flygledningssystem för hela ¬europa. Det kallas Single European Sky.
Ett gemensamt flygledningssystem kommer förenkla mycket och ge rakare flyglinjer, kortare restider och inte minst – det möjliggör en minskning av bränsleförbrukningen. Beräkningar visar att det innebär bränslebesparingar på ungefär 10 %, vilket i samma grad motsvarar en minskad klimatpåverkan.

Dagens flygrutter innebär onödiga omvägar.  Med rakare flygningar kan mycket sparas.

Detta kan tyckas vara en enkel fråga men det är många staters intressen som ska fogas samman. Men vi anser att det är av yttersta vikt att EU och EU-länderna ser till att göra sitt yttersta för att det ska bli verklighet så snart som möjligt.
I Sverige ligger vi långt framme i planeringen och har tillsammans med Danmark kommit en bra bit på väg. Bland annat har LFV blivit ett av de första företagen i Europa att ¬erhålla certifiering av flygtrafiktjänster för Single ¬European Sky.
Även om ett genomförande tar tid är det en viktig komponent för att minska klimatpåverkan från flyget.