Elflyg – början på en spännande resa

Elflyg – början på en spännande resa

Elflyg – början på en spännande resa Rapport – redovisning av ett regeringsuppdrag (2020:12) Flygets utsläpp av växthusgaser behöver minska för att Sverige ska klara det långsiktiga klimatmålet om att nettoutsläppen år 2045 ska vara noll samt för att klara åtagandet enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål. Mot den bakgrunden fick Trafikanalys ett regeringsuppdrag att analysera utvecklingen av […]

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Flygbranschen

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Flygbranschen

Inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har den samlade svenska flygnäringen tillsammans med representanter från bl.a. bränsleproducenter och forskning tagit fram en färdplan för hur flyget kan bidra till regeringens mål om fossilfrihet till 2045. Den 25 april lämnade Svenskt Flyg över färdplanen till regeringen. Arbetet har utgått från regeringens mål om att Sverige ska […]

Flygets finansiering och klimatpåverkan

Flygets finansiering och klimatpåverkan

Svenskt Flyg har tagit fram ett dokument som översiktligt presenterar fakta om flygets finansiering och klimatpåverkan. I slutet beskrivs även hur flyget, med hjälp av bland annat bränsle­byte och teknikutveckling, kan utgöra en långsik­tigt hållbar del i det svenska transportsystemet.

PM: Internationella erfarenheter av flygskatt

PM: Internationella erfarenheter av flygskatt

Regeringen meddelade i mitten av mars att man avser gå vidare med en ny svensk flygskatt, trots massiv remisskritik. Åtta av tio remissyttranden är kritiska mot skatten. Kommuner, regioner, myndigheter och företagare varnar för allvarliga negativa konsekvenser, och avfärdar skattens klimateffekt. En del av utredningens uppdrag bestod i att analysera internationella erfarenheter av liknande flygskatter. […]

Ett fossilfritt inrikesflyg – Så når vi klimatmålen med flygbiobränsle

Ett fossilfritt inrikesflyg – Så når vi klimatmålen med flygbiobränsle

År 2040 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser minska med 40 procent jämfört med 1990. Flygbranschen har de senaste åren gjort stora framsteg vad gäller bland annat lättare och mer effektiva flygplan, bränslesnåla flygmotorer, rakare flygvägar och miljöcertifieringar av de statliga flygplatserna. För att nå i mål är det dock ett måste att flygplan övergår till […]

Remissammanställning – En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Remissammanställning – En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Den 1 mars 2017 löpte remisstiden ut för utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt (En svensk flygskatt SOU 2016:83). Totalt hade 197 yttranden lämnats in till Finansdepartementet per den 1 mars. Av dessa har 136 lämnats av aktörer som bjudits in av regeringen att lämna synpunkter, medan 61 yttranden lämnats av andra aktörer på eget […]

Sustainable jet fuel for aviation

Sustainable jet fuel for aviation

The report presents an overview of the current state in the Nordic countries of the development process for the sustainable jet fuel. The overall aim is to assess to what extent the use of advanced sustainable jet fuel may contribute to GHG reduction and mitigation, as well as identifying the extent of the commercial potential […]

Aviation – Benefits Beyond Borders – Sverige, sammanfattning

Aviation – Benefits Beyond Borders – Sverige, sammanfattning

Denna rapport ger en övergripande bild av en sannerligen global industri. Oxford Economics analyserade de ekonomiska och sociala fördelarna med luftfart på nationell nivå i över 50 länder och använde resultaten från denna bedömning för att ge en mycket omfattande global bild av luftfartens många fördelar. Genom samarbete med partners inom branschen har Air Transport […]

Policy Brief – Historiskt ICAO-beslut närmar sig

Policy Brief – Historiskt ICAO-beslut närmar sig

Flygets FN-organ ICAO fick för tre år sedan uppdraget att utforma ett globalt marknadsbaserat system för att hantera flygets koldioxidutsläpp. Målet är att få ett beslut kring ett färdigt förslag vid ICAO:s Assembly östen 2016. Ett globalt system skulle i sådana fall kunna vara på plats 2020. Det skulle innebära att det sätts ett tak […]

Flygskatt – en samhällsekonomisk analys (Executive Summary)

Flygskatt – en samhällsekonomisk analys (Executive Summary)

Sverige är en del av den globala ekonomin där effektiva resor, möten och transporter av varor är avgörande för framgång. I dag bidrar Svensk luftfart till över 200 000 jobb i Sverige och fram till 2030 kan flygtillgänglighet möjliggöra för ytterligare 43 000 nya jobb, men bara om flyget kan behålla sin konkurrenskraft och fortsätta växa […]