Stadgar

Antagna 1994-10-11. Justerade 1996-03-04 och 1996-05-22 och 1997-05-25 och 2007-06-15 och 2022-06-30.

§1 Föreningens namn

Föreningens namn är Föreningen Svenskt Flyg. Det engelska namnet är Swedish Air Transport Society.

§2 Ändamål

Föreningen ska med utvalda målgrupper kommunicera idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige. Syftet är att hos de utvalda målgrupperna stärka förtroendet för det kommersiella flyget och flygindustrin så att dessa ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige. Verksamheten ska bedrivas i eget namn och genom ett helägt servicebolag. Föreningen ska vara partipolitiskt obunden. Frågor som anknyter till medlemmarnas intressen i egenskap av arbetsgivare ska inte behandlas i föreningen.

§3 Föreningens organ

Föreningens organ är:

a) Föreningsstämman
b) Styrelsen
c) Generalsekreteraren
d) Föreningens revisor

§4 Medlemmar

Föreningen har två kategorier av medlemmar:

Ordinarie medlemmar som ska ha säte och verksamhet i Sverige.

Till ordinarie medlem kan antas flygbolag, flygplatshållare, tillverkare och leverantörer av flygmateriel och/eller tjänster i anslutning till dessa. Till ordinarie medlem kan också antas association som organiserar någon av dessa eller som organiserar företag verksamma i den svenska besöksnäringen. Medlemmar i denna kategori kan representeras som ordinarie ledamöter i styrelsen och har då en röst vardera. På föreningsstämma har varje ordinarie medlem en röst vardera. Medlemskap i denna kategori prövas av styrelsen.

Associerade medlemmar som ska ha verksamhet i Sverige.

Till associerad medlem kan antas flygbolag som nyttjar svensk flygplats, marktransportör med anknytning till svensk flygplats, ägare av flygplats i Sverige, tillverkare och leverantörer av flygmateriel och/eller tjänster i anslutning till dessa som levererar till kunder i Sverige. Till associerad medlem kan också antas association som organiserar företag med affärsmässig anknytning till ordinarie och associerade medlemmar samt läro- och/eller forskningsinstitution i Sverige som bedriver verksamhet inom detta område. Associerad medlem kan adjungeras till styrelsen. Styrelsen beslutar om adjungering och formerna för detta. Styrelsen beslutar om gruppering av de associerade medlemmarna. På föreningsstämma har var och en av dessa grupperingar en röst vardera. Medlemskap i denna kategori prövas av styrelsen.

§5 Servicebolag och andra bolag

Föreningen ska äga och förvalta aktierna i ett servicebolag genom vilken föreningens verksamhet ska bedrivas. Detta bolag ska ha en bolagsordning enligt Bilaga 1 till dessa stadgar. Föreningen kan också helt eller delvis äga andra bolag vilka är till gagn för föreningens ändamål och verksamhet. Föreningens styrelse utgör även styrelse i dess servicebolag. På bolagsstämma i av föreningen helägda bolag företräds föreningens aktier av två av föreningsstämman valda personer som ej ska vara styrelseledamöter. Frågor rörande fastställande av årsredovisning, ansvarsfrihet och ändring av bolagsordningen ska dock alltid prövas av föreningsstämman före beslut på bolagsstämman.

§6 Räkenskaper

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. För varje räkenskapsår ska styrelsen avge årsredovisning.

§7 Föreningsstämma

Den yttersta beslutanderätten i fråga om föreningens angelägenheter utövas av föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Föreningsstämman utser styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande eller, vid hans eller hennes förfall, vice ordförande är ordförande på stämman. Extra föreningsstämma hålls vid behov efter beslut av styrelsen eller då det påkallas av minst 1/3 av medlemmarna. På föreningsstämma äger varje ordinarie medlem och gruppering av associerade medlemmar i enlighet med vad som stadgas i §4 en röst vardera. Som föreningsstämmans beslut gäller, där ej annat stadgas, den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen genom brev eller E-post tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma.

Upprättande av röstlängd
Val av sekreterare vid stämman jämte två justerare
Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga vinstmedel
Styrelsen förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Fråga om serviceaktiebolagets årsredovisning och revisors förslag till ansvarsfrihet godkännes av stämman för beslut på bolagsstämman i föreningens servicebolag i enlighet med det som stadgas i §5
Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val av ordförande i styrelsen
Val av revisorer
Val av två personer att representera föreningens aktier vid bolagsstämma i föreningens servicebolag i enlighet med det som stadgas i §5
Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter i enlighet med det som stadgas i §10
Övriga ärenden

Ledamot i föreningens eller servicebolagets styrelse får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd i vilken han eller hon som styrelseledamot tagit del.

§8 Styrelse och generalsekreterare

Föreningens ledning utgörs av dess styrelse och en generalsekreterare.

Styrelsen består av lägst sex och högst elva ledamöter. Styrelsen är beslutför när 2/3, dock minst fyra, av ledamöterna är närvarande.

För varje ledamot i styrelsen bör finnas en personlig suppleant.

Styrelseledamöterna och suppleanterna utses av föreningsstämman för en tid av ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer.

Styrelsen utser firmatecknare för föreningen.

Styrelsen utser föreningens generalsekreterare. Generalsekreteraren ska handha den löpande förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Styrelsemöte ska hållas minst fyra gånger per år. Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll.

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§9 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska utses en eller två revisorer och högst två suppleanter för en tid av ett år. För revisionsbolag ska ej suppleant utses. Föreningens revisorer ska också utses till revisorer i servicebolaget.

§10 Medlemsavgifter och andra avgifter

Medlem, ordinarie såväl som associerad, ska för täckande av föreningens kostnader erlägga årsavgift med belopp som fastställes och fördelas av föreningsstämman. Nyinträdande medlemmar, ordinarie såväl som associerade, ska erlägga den avgift som styrelsen beslutar vid inträdet. Övriga medlemmar, ordinarie såväl som associerade, ska erlägga årsavgift för löpande verksamhetsår fördelat på två betalningstillfällen om vilka styrelsen beslutar.

§11 Utträde och uteslutning

Medlem äger rätt att utträda ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter tre månader efter ansökan härom. Medlem är skyldig att erlägga avgift för hela den tid under vilken han är medlem. Föreningsstämman äger besluta om uteslutning av medlem som ej följer stadgarna eller i övrigt verkar i strid mot föreningens intressen. Uteslutning gäller med omedelbar verkan.

§12 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen ska fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav en årsstämma, och ska biträdas av minst två tredjedelar av de röstande på den stämma som sist hålles. Kallelse till sista stämman får ej ske förrän den första hållits.

§13 Språket inom föreningen

Det interna språket inom föreningen ska vara svenska.

Om oss