Flygskatt

Regeringen vill införa en flygskatt utan klimatnytta som hotar jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft över hela landet

Läs remissammanställningen här >

Tre viktiga skäl till att avskriva förslaget:

  1. Flygskatt är ineffektivt ur klimatsynpunkt
    Syftet med en skatt på flygresor formuleras tydligt i utredningens direktiv – den ska minska flygets klimatpåverkan. Utredningen beräknar att en flygskatt skulle minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp. Samtidigt när flyglinjer flyttas till andra länder riskerar vi att exportera utsläpp.
  2. Flygskatt försämrar tillgängligheten kraftigt
    En nationell flygskatt beräknas leda till cirka en halv miljon färre passagerare per år. Hårdast drabbas inrikesflyget, och resultatet blir färre inrikeslinjer med färre avgångar och stängda regionala flygplatser. Det blir även svårt att etablera internationella långlinjer från Arlanda.
  3. Flygskatt ger negativa effekter för svensk ekonomi

WSP, ett av världens ledande analysföretag, har beräknat de samhällsekonomiska effekterna av en flygskatt. Effekterna kommer bli tusentals förlorade jobb och flera miljarder i BNP-förlust.

Nej till flygskatt – Ja till ett hållbart flyg genom att:

  1. Stimulera, och investera i utveckling av ny teknik, material och bioflygbränsle
  2. Verka för gränsöverskridande styrmedel

Istället för flygskatt bör regeringen verka för internationella styrmedel och investeringar i utvecklingen av biobränsle och ny teknik. Klimatutmaningen är gränsöverskridande, därför måste också lösningarna vara det. I detta avseende tar flygbranschen ett stort ansvar. Så sent som i oktober enades hela flygsektorn i FN-organet ICAO om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Nu pågår också ett arbete inom EU med att höja ambitionsnivån för klimatarbetet. Tillsammans med flygnäringen bör regeringen verka för att styrmedlen på EU-nivå blir konkurrensneutrala och effektivt begränsar utsläppen i absoluta tal.

Om regeringen på allvar vill arbeta för hållbara flygresor bör man fokusera på politiska initiativ som bidrar till branschens ambition om ett fossilfritt flyg. Förslaget om en nationell skatt är inte ett sådant.


Dokument till din hjälp:
Mall för remissvar

Svenskt Flygs remissvar

PM med budskap om flygskatten
Om flygskatter på Svenskt Flygs hemsida
Rapporter om flygskatter
Flygskatteutredningen
Presentationer från remissmötet som hölls i Stockholm 8 februari