Flyget och klimatet

Flyget är en förutsättning för att människor ska kunna mötas, för handel och affärer – det bidrar till jobb och utveckling. Även i framtiden behövs därför de snabba och effektiva flygresorna.
Men vi inom flyget ser samma utmaning som alla andra. Utsläppen av växthusgaser måste minska. Idag står flyget för 2-3 % av världens koldioxidutsläpp. Som bransch både vill och kan vi bidra med vår andel till en långsiktig lösning på den globala klimatutmaningen.

Så minskas utsläppen

Det finns idag inte en snabb lösning för flyget, utan vi har identifierat fyra ­huvudområden som tillsammans bidrar till att utsläppen minskas:
Tekniken förbättras kontinuerligt; lättare flygplan, bättre aerodynamik och effektivare motorer får ner utsläppen. Drivmedel baserade på koldioxidneutrala och förnybara källor ­utvecklas och kan fasas in i den takt de blir tillgängliga.
Infrastrukturen kring flyget behöver för­bättras. När ett gemensamt luftrum införts i Europa kortas res­tiderna och ­utsläppen minskar med mer än 10 %.
Effektiviseringar i flygtrafiken kan ­göras med gröna flygningar där man bland annat glidflyger ner till landnings­banan med motorerna på tomgång. Varje ­sådan landning sparar flera hundra kilo kol­dioxid. För flyget är det självklart att alltid sträva efter lägsta möjliga energiförbrukning och därmed utsläpp.
Ekonomiska styrmedel är det snabbaste och ­effektivaste medlet för att minska flygets klimat­påverkan. De måste vara konkurrensneutrala så att problemen inte bara flyttas runt jorden. Vi är därför positiva till att flyget ska inordnas i den gemensamma europeiska handeln med utsläppsrätter för koldioxid, ju förr dess bättre. Vi vill att Sverige i kraft av sitt medlemskap i FN trycker på FNs luftfarts­organisation ICAO att ta fram en global ­klimat­strategi för flyget.

Vi tror inte på en värld utan flyg

Visst är utmaningarna stora. Samtidigt spelar flyget en viktig roll för att knyta samman oss människor var vi än bor. Vi behöver mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter, för att kunna göra affärer med varandra och bidra till en positiv utveckling i världen.

10 punkter för ett ­klimatanpassat flyg

Föreningen Svenskt Flyg har tagit fram en 10-punktlista som visar hur våra medlemmar samverkar för att minska flygets miljöpåverkan.
Som underlag för denligger den rapport med slutsatser och rekommendationer som Flygets Miljökommitté överlämnat till Föreningen Svenskt Flyg. Ladda ner och läs den i sin helhet här till höger.
Vi i branschen vill dra vårt strå till stacken för att lösa klimatutmaningen. Frågan är inte enkel – nya idéer behövs och vi välkomnar en öppen och konstruktiv debatt om flygets framtid.
Flyget behövs – även i framtiden.