Förhindra sanktioner mot flygnäringen!

Den 21-22 februari träffades 26 nationer utanför EU ” The coalition of the unwilling” i Moskva för att samordna sitt motstånd mot att flyg till och från EU införlivas i unionens utsläppshandelssystem (ETS). Detta möte resulterade i ett gemensamt paket av sanktioner och det är upp till varje land att välja bland dem. 

För att hitta en lösning krävs att alla parter agerar på ett konstruktivt sätt. En global bransch bör ha en global lösning på ett globalt problem. Det yttersta ansvaret ligger nu hos Connie Hedegaard och EU-kommissionen.

Nu måste parterna fokusera på det centrala målet – att hantera utsläppen från luftfarten – snarare än på att vinna politiska prestigepoäng. Om världens nationer är villiga att ta ett steg tillbaka från striden och engagera sig i en konkret diskussion om vilka åtgärder som behöver tas på kort och lång sikt, tror vi ICAO kan leverera ett globalt handelssystem för utsläppsrätter. Ett internationellt avtal behövs. Hur svårt det än må vara, så finns ju inget alternativ, säger Anna Wilson, Generalsekreterare Svenskt Flyg.

Nu har världens nationer ett viktigt val att göra. De måste bestämma om deras prioritet är att vinna en strid av suveränitet, eller lösa det grundläggande problemet genom internationella förhandlingar i FN:s flygorgan ICAO (International Civil Aviation Organisation).

Accepterar man att en sektor är global måste också politiken och lagstiftarna ta hänsyn till det. Under tiden är det EU:s ansvar att inte europeiska flygbolag används som ett mål för motåtgärder mot ett politiskt system. Sanktioner mot europeisk flygnäring måste förhindras. Det sista ett ekonomiskt svagt Europa behöver just nu är ett handelskrig att hantera, säger Anna Wilson.

Den absoluta majoriteten av den globala flygbranschen (flygbolag, flygledning, flygplatser och tillverkare) enades inför klimatkonferensen i Köpenhamn (COP15) om att halvera de totala utsläppen 2050 jämfört med 2005. Flyget är den enda globala bransch som lyckades att komma överens om denna typ av målsättning. Målsättningen innehåller dessutom förslag om ett konkurrensneutralt globalt handelssystem med koldioxid. ICAO har fått uppdraget att ta fram en global lösning för ett handelssystem. Konflikterna kring ETS visar hur oerhört viktigt det är att ICAO nu ger högsta prioritet åt detta arbete.

För mer information kontakta: Anna Wilson, anna.wilson@svensktflyg.se mobil: 0709263177

Föreningen Svenskt Flyg kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige. Syftet är att hos stärka förtroendet för hela flygnäringen så att den ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige.