MP-motionen ”Flyg med förnuft” granskad av flygnäringen

2011 lämnade Miljöpartiet in motionen Flyg med förnuft, 2011/12:T471, med syftet att begränsa Sveriges och svenskars tillgänglighet genom skatter och förbud.

Miljöpartiets motion har efter en granskning av flygnäringen visat sig vara totalt oförnuftig. Motionen är full av faktafel och påståenden tagna ur luften, oftast utan källhänvisning. Svenskt Flyg anser att det är under all kritik att ett parti vill lagstifta om något så viktigt som tillgänglighet byggt på en motion som har över 55 fel i sig.

Du kan följa utskottets och kammarens beslut till de olika förslagspunkterna här.
 

Anna Wilson svarade på miljöpartiets motion på Newsmill:

Vissa tror att vi måste begränsa flygtransporter för att rädda klimatet. Det är orealistiskt. Just nu förs diskussioner om nya skatter på flygtransporter i Sverige. En flygskatt kommer skada Sveriges globala konkurrenskraft betydligt mer en några eventuella vinster en sådan skatt skulle ge. Ska Sverige gå miste om en ökad internationell expansion för att vi missgynnar vårt eget flyg med mer skatter och då avsiktligt avstår från att få hit fler turister, fler investeringar och fler jobb? Ökade flygskatter ökar inte heller omvandlingstrycket för smartare och miljövänligare flygplan och bränslen.

Lösningen är inte att flyga mindre – utan att flyga smartare. Världens befolkning ökar snabbt, företagen blir mer och mer globaliserade, människor har större köpkraft. Fler än någonsin tidigare har fått tillgång till det som vi tar för givet, att upptäcka världen, studera, arbeta, exportera och importera varor säkert och effektivt. Världen behöver flyget. Ett hållbart flyg.

Att flyga 2012 är en stor skillnad mot hur vi flög tidigare. Flyget har lyckats minska sina utsläpp drastiskt de senaste decennierna. Bränsleförbrukningen per passagerare har minskat med 70 procent de senaste 40 åren. En utveckling som inget annat transportslag är i närheten av. Den svenska och nordiska luftfarten satsar miljarder i investeringar i nya moderna, effektiva och bränslesnåla flygplansflottor. Svensk flygindustri är delaktiga och drivande i att utveckla framtidens flygplan och motorer. Flygtrafikledning arbetar med att erbjuda gränsöverskridande, snabba och raka flygvägar i luften för att flygresan ska bli kortare och mer bränslesnål. Gröna landningar och starter spar stora mängder koldioxid varje år. Svenska flygplatser har tilldelats klimatutmärkelser över hela världen och är föregångare inom sin bransch.

Framtiden är redan här – att resa med flyg har aldrig varit effektivare och mer hållbart. Påståenden om att flyget är en miljöbov blir alltmer missvisande för varje dag som går.

I dag säljs det i Sverige lika mycket jetbränsle för flygplan som det det gjordes för 20 år sedan, och tillväxten har under samma period varit stor. Det svenska inrikesflyget ökade antal passagerare med 2,5 procent under 2010 och minskade koldioxidutsläppen med 9,4 procent. Den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen är att ersätta gamla flygplan och flygmotorer med nya. De nya generationerna av flottan i de nordiska länderna har upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp än dagens flygplan. Det är realistiskt att minska utsläppen med cirka 25 procent till 2020 och upp mot 40 procent år 2025 jämfört med 2007.

För att kunna investera i nya flygplan behövs vinst, men konkurrensen är stenhård. Få flygbolag tjänar så stora pengar, investeringar sker ofta med lånade medel, allt för att vi ska kunna flyga på ett mer hållbart sätt. Att lägga på ökad moms och skatter leder inte till en bättre miljö utan till att branschen förlorar förmågan till att investera i framtiden. Om Sverige ska vara konkurrenskraftigt på en global marknad krävs en bra infrastruktur och en god tillgänglighet, i luften på vattnet och på land, det är helt avförande för framtiden. Det har man insett i de flesta länder där nya pålagor mot flygbranschen har föreslagits, de har fallit platt till marken med insikten att de gör mer skada än nytta. Senast i vårt grannland Danmark.

Alla är överens om att förorenaren ska betala. Flyget är inte skattesubventionerat som våra andra transportmedel utan betalar fullt ut för sin infrastruktur såsom landningsbanor, flygtrafikledning etc. När flyget nu införlivas i EU: s utsläppshandelssystem, kommer flyget att betala för sina utsläpp i likhet med många andra branscher inom ex tung industri och energiproduktion.

FN har pekat ut flygbranschen som den ledande branschen för andra att ta efter när det gäller långsiktiga klimatmål. Vi kommer att förändra ditt sätt att flyga på, så att miljöpåverkan från en flygning blir mindre. Den samlade globala flygbranschen har satt upp mål om att göra flygets tillväxt koldioxidneutral år 2020 och halvera de absoluta utsläppen till 2050 jämfört med 2005 års nivå. Detta är ambitiösa mål, men det finns goda skäl som pekar på att flyget kommer att lyckas.

Flygbranschen går först men behöver stöd i sin ambition och uppmanar Sveriges regering att fokusera på viktiga pusselbitar som satsningar på det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) som är av stor vikt för att den positiva tekniska utvecklingen ska fortsätta. Infrastrukturen kring flyget behöver för¬bättras. Intensifiera arbetet med flygtrafikledningssystemet SESAR, så att ett gemensamt luftrum införts i Europa, då kortas res¬tiderna och -utsläppen minskar med mer än 10 %. Vi uppmanar myndigheter, forskningsinstitut, miljöorganisationer och näringslivet att satsa för framtiden. Vi behöver vara många aktörer som arbetar tillsammans för renare luft och bättre miljö.

Välkomna in i framtiden, vi är redan där