Miljötillstånd med begränsningar för Sverige

arlanda-utrikesterminal

Stockholm Arlanda Airport har fått ett nytt miljötillstånd. Domen innebär att stoppet för raka inflygningar till bana 3 söderifrån ligger kvar, vilket innebär ett fortsatt hot mot Stockholms och Sveriges internationella tillgänglighet. Därför har Swedavia redan idag bestämt sig för att överklaga domen till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har idag meddelat sin dom och beviljat Swedavia ett nytt miljötillstånd för verksamheten på Stockholm Arlanda Airport. I och med domen kan Swedavia konstatera att flygplatsen har fortsatta begränsningar från och med den 1/1 2018. Detta är bekymmersamt då det kommer att påverka Sveriges, Stockholms och flygplatsens framtid negativt.

– Vi vill fortsätta utveckla direktlinjer med övriga världen då vi är övertygade om att det leder till såväl ekonomiska som sociala vinster för det traditionellt öppna svenska samhället, det tillstånd vi nu fått besked om möjliggör inte en sådan framtid, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Stockholm Arlanda Airport har redan tillstånd att låta flygplan flyga vid sidan av Upplands Väsby för att landa på Bana 3, en så kallad kurvad inflygning. Utrustningen finns dock ännu bara ombord på vissa flygplan, kräver särskild utbildning av piloten och att flygbolaget har ett särskilt tillstånd. För att kurvad inflygning ska kunna ske i större skala måste metoden för hanteringen dessutom godkännas av flygsäkerhetsmyndigheterna såväl internationellt, ICAO, som nationellt, Transportstyrelsen.

– Vi vill vara tydliga med att Mark- och miljödomstolens beslut innebär att den begränsning av tillgängligheten i, till och från Sverige som vi stod inför ligger kvar. Då vi inte har kontroll över den tekniska utvecklingen och alltså inte kan påskynda den i någon större utsträckning tvingas vi nu konstatera att inflygningsstoppet år 2018 gör det omöjligt för Arlanda att möta efterfrågan på flyg i en nära framtid, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Flygplatsens utsläppstak för koldioxid finns inte längre kvar utan har ersatts med en handlingsplan för minskade utsläpp. Det innebär att ansvaret för vägtrafikens koldioxidutsläpp inte längre ensidigt läggs på Swedavia, utan att företaget istället ska samarbeta med andra aktörer för att gemensamt fortsätta minska utsläppen i flygplatsområdet.

Under processens gång har Swedavia upplevt en stor samling kring Stockholm Arlanda Airports betydelse. Med anledning av detta kommer Swedavia att överklaga dagens dom till Mark- och miljödomstolen.

 

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 5 miljarder kronor per helår och har 2 600 medarbetare.