Högt förtroende för flygnäringen

Åtta av tio Svenskar har ett högt förtroende för flygnäringen

Flyget skapar förutsättningarna för tillväxt och gör det möjligt för oss att bo och verka i hela landet. För att bibehålla det höga förtroende som branschen idag åtnjuter, krävs att alla steg i flygresan fungerar smidigt. I Sverige har vi goda förutsättningar för att även i framtiden tillhandahålla hög kvalitet, men vi måste värna om branschen, dess aktörer och dess personal.

Det behövs ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna i flygbranschen. Mycket fokus har legat på miljön och utsläppskompensation, men den mänskliga delen i ekvationen är minst lika viktig. När många flygbolag flaggar ut sin personal till låglöneländer måste vi tänka långsiktigt och inte glömma vikten av goda arbetsvillkor.

Läs mer på InfrastrukturSveriges hemsida:

http://www.infrastruktursverige.se/tillvxt/hogt-fortroende-for-flygnaringen