Arlandas nya miljötillstånd underlättar för Sverige att möta ett ökat resebehov

I dag meddelande mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt  ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport.

– Vi är glada att Arlanda och Sverige nu har ett modernare miljövillkor som möjliggör en utveckling av flygplatsen så Sverige kan ta emot de ökande resebehovet som finns nationellt och internationellt. Det nya tillståndet medger att dagens inflygningar i högtrafik till bana 3 kan fortsätta även efter 1 januari 2018. Swedavia planerar att investera 13 miljarder SEK för att uppgradera Stockholm Arlanda Airport till en effektiv och modern flygplats som kan konkurrera globalt säger Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg.

Men det finns fortfarande orosmoln gällande Sveriges tillgänglighet i form av kommande politiska förslag. Flyget är en tillväxtmotor och samtidigt vår kollektivtrafik för långaväga resor. Vi uppmanar den nya regeringen att fortsätta det påbörjade arbetet med att utveckla en svensk luftfartsstrategi för att få en helhetsbild av flygets värde. En strategi som syftar till ger långsiktiga förutsättningar för att flygnäringen kunna utvecklas inom och utom landets gränser och säkrar Sveriges nationella och internationella tillgänglighet.

Den politik som förs och många förslag som nu förs fram får konsekvenser på både tillväxt och tillgänglighet. Det finns hot om nedläggning av Bromma och andra flygplatser ute i landet samt införandet av en nationell flygskatt.  Just nu så skissar finansdepartementet på direktiv till en utredning om en flygskatt. Den direkta effekten av en flygskatt skulle bli att en vikande efterfrågan leder till att både inrikes och utrikes flyglinjer behöver läggas ned och att Sveriges tillgänglighet skulle försämras. Tillsammans ger det en bild av en politik som inte leder till öppenhet och rörlighet utan mot en begränsning av resandet. En skatt på möten mellan människor är i det globala sammanhanget vi verkar i inte rätt väg att gå, avslutar Anna Wilson, Svenskt Flyg.

Precis som för andra delar av vårt samhälle har flyget utmaningar framför sig när det kommer till miljön. För att kunna tackla flygens utsläpp krävs teknisk utveckling och effektivisering av infrastruktur och tillgång till biobränslen. Den globala flygbranschen tar sitt ansvar för klimat och hållbarhet genom att halvera utsläppen till 2050. Därför ingår redan idag den europeiska flygnäringen i EU:s handel med utsläppsrätter och betalar skatt till EU för koldioxidutsläppen. Miljöfrågor kan bara lösas genom internationellt samarbete.

Vi vet alla att Sverige är ett liten exportberoende ekonomi med långa avstånd både inom landet och till våra exportmarknader. Sverige har inte kommit dit genom att isolera sig mot omvärlden, eller avskärma vissa delar av landet från de andra. Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver att hela landet kan leva och att vi knyter oss än närmre vår omvärld.

Anna Wilson
Generalsekreterare Svenskt Flyg
070 9263177
anna.wilson@svensktflyg.se