Svenskt Flygs kommentar till regeringens utspel om skatt på flygresor

Sverige är en del av den globala ekonomin där effektiva resor, möten och transporter av varor är avgörande för framgång. Om man är seriöst intresserad av att lösa transporternas miljöpåverkan, då ska vi fortsätta satsa på det som Sverige är erkänt duktiga på. Vi ska gå före genom intensiva satsningar på forskning och innovation av inom ny teknik, material, infrastruktur och nya bränslen. Om svenska företag lyckas ta fram konkurrenskraftiga produkter som kan få genomslag internationellt, då har vi gjort skillnad. Endast så kan ett litet land som Sverige påverka utgången i miljö och klimatarbetet.

Det är anmärkningsvärt att regeringen ena veckan kallar till möte för en nationell flygstrategi och där belyser behovet av att lyfta konkurrenskraften, jobben och behovet av tillgänglighet och prisa vårt miljöarbete. För att nästa vecka presentera en utredning som går i helt motsatt riktning. Regeringens förslag hotar inte bara jobb och tillgänglighet utan påverkar hela förtroendet för arbetet med flygstrategin.

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva – det handlar om en infrastruktur för jobb och tillväxt. Flyget gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna och förbinder Sverige med övriga världen. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på nära och kära.

Vi välkomnar en saklig miljödebatt – men den måste handla om fakta, inte känslor. Alla transporter ska bära sina kostnader och flyget ingår redan idag i EU:s handel med utsläppsrätter, EU-ETS. Inom FN-organet ICAO kommer man dessutom redan nästa år diskutera ett globalt handelssystem för flyget, Sverige sitter med som förhandlare i detta viktiga arbete. För att nå våra utsläppsmål behövs internationella spelregler – inte svenska särregler.

Med biobränsle och modernare flygplan kan vi halvera flygets utsläpp av fossilt koldioxid på bara 10 år. Om 15–20 år skulle vi med rätt prioriteringar kunna ha ett helt fossilfritt inrikesflyg. Det är vår målsättning. Det skulle göra Sverige till ett föregångsland i världen. Men det kräver samverkan, forskning och politiska mål – inte utredningar om nya skatter och avgifter som fördyrar och försvårar implementeringen av ny teknik .

Flygskatten har tidigare både utretts och införts i Sverige, trots att över 90 procent av remissinstanserna var negativa. Även om flygskatten avskaffades innan den trädde i kraft, hann flera flyglinjer stängas vilket skulle bli konsekvensen om den återigen infördes. Redan då konstaterades att effekten på miljön skulle bli försumbar, och att det skulle få negativa, trafikpolitiska, näringspolitiska och regionalpolitiska konsekvenser. Med andra ord färre flyglinjer, flygplatsnedläggningar och förlorade jobb – Bromma flygplats vore bara toppen av ett isberg.

Enligt en rapport av  WSP, skulle en flygskatt i Sverige innebära BNP-förluster på omkring 5,4 miljarder kronor under ett år och att mellan 5000 – 10000 jobb går förlorade.

Andra internationella erfarenheter har dragit likandes slutsatser. Nederländerna införde flygskatt 2008, men avskaffade den ett år senare, då Schiphol förlorade 1,4 miljoner passagerare och landets BNP minskade med 11 miljarder SEK. Det totala antalet resenärer minskade dock inte, man valde att flyga från närliggande länder istället.

Från Svenskt Flygs sida, ser vi fram emot en saklig dialog om flygets betydelse både på miljö och effekterna för jobb, företagande och samhällsekonomi. Det är dags för regeringen att redogöra för vad man vill med svensk luftfart och sluta med dubbla budskap.