Svenskt Flyg välkomnar Europeiska kommissionens förslag till Europeisk flygstrategi – stärk konkurrenskraften och tillgängligheten

aviation-banner

EU har tidigare tagit viktiga steg för tillgängänglighet, säkerhet, miljö och tillväxt på flygområdet. Från bildandet av en Europeisk flygmarknad med konkurrens och bättre priser, som gjort det möjligt för människor att resa, utbyta idéer korta avståndet mellan Europas länder. Till ett handelssystem för utsläppsrätter, forskningsprojekt och regulatoriska förändringar för både säkerhet och effektivare flygvägar. Kommissionen presenterar nu ett strategiskt förslag till en Europeisk flygstrategi i syfte att stärka konkurrenskraften och tillgängligheten.

– Från Svenskt Flyg välkomnar vi kommissionens tydliga ställningstagande och förslag till en flygstrategi för att stärka luftfartens värden för Sverige och Europa. Men det är avgörande att strategin leder till konkreta förslag och att den svenska regeringen nu tar intryck av färdplanen, säger Anna Wilson

Den europeiska strategin innehåller avgörande förslag för luftfarten som konkurrensneutrala regelverk och styrmedel för att behålla jobb och företag inom Europa. Fokus på framtida flygplatskapacitet och ett effektivt luftrum för att säkra tillgänglighet inom och utom EU. Satsningar på europeiska forskningsprogram och innovation för att hantera miljöutmaningar.

Det görs också ett viktigt konstaterande om flygets betydelse för hela Europa – något som inte alltid lyfts i den svenska debatten. Flyget är en viktig motor för ekonomisk tillväxt, sysselsättning, handel och rörlighet. Flygtillgänglighetens effekter i Sverige skapar varje år 103 000 jobb i bidrar till BNP med 79 miljarder. Flyget är en förutsättning i en globaliserad och snabbt föränderlig värd. Kommissionen stärker också kopplingen mellan företag, huvudkontor och fler direktlinjer, något som Svenskt Flyg aktivt arbetat för tillsammans med våra medlemmar.

– Det är anmärkningsvärt att samtidigt som EU belyser vikten av god tillgänglighet och effektiva flygtransporter till en låg kostnad och fokuserar på globala utsläppsregler inom ICAO, så föreslår den svenska regeringen en nationell flygskatt och nedlagda flygplatser för att minska resandet och värdet av luftfarten. Vår förhoppning är att den svenska regeringen tar till sig av EU:s arbete och jobbar tillsammans för ett globalt avtal 2016 istället för nationella särregler, som skulle vara skadliga för både jobb och tillgänglighet, fortsätter Anna Wilson

Samverkan mellan offentliga och privata aktörer beskrivs som en nyckel inom viktiga forskningsprogram. Single European Sky där LFV medverkar uppskattas kunna leda till bränsle och utsläppsbesparingar på ca 50 miljoner ton koldioxid. En minskning som motsvarar nästan hela Sverige samlade utsläpp av växthusgaser.

Clean Sky och SESAR där EU och den svenska flygindustrin samfinansierar forskning och innovation har som målsättning att ge en minskad bränsleförbrukning med 20-30% och därmed CO2-utsläpp.

För att uppnå mer innovation och nå högt ställda mål inom såväl klimat, jobb och tillgänglighet så behöver vi starkare samverkan mellan: politik, myndigheter, forskning, akademi och bransch. Både i Sverige och inom EU och FN. Resultat och mål måste gå före nationell särlagstiftning – flyget är internationellt och kan inte verka under ett lapptäcke av nationella regelverk.

Förslag till den svenska Flygstrategin – i linje med EU:

  • Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre, frågan är om flyget kommer att landa i Sverige eller flyga över och förbi oss. Ett växande Sverige behöver korta avståndet och restiderna mellan städer, regioner och länder. Regeringen behöver säkerställa offensiva tillgänglighetsmål, nationellt och internationellt.
  • Regeringen bör säkerställa att svenska flygföretag har lika goda villkor som sina europeiska och globala konkurrenter och arbeta för politiska initiativ som leder till ökad effektivisering och sänkta kostnader.
  • Regeringen behöver ta en aktiv roll i utformandet av ett globalt handelssystem för hantering av flygets utsläpp, och ta en drivande roll i realiserandet av ICAO:s globala system för hanteringen av flygets utsläpp från 2020.
  • En disciplinöverskridande gruppering på myndighetsnivå behöver adressera hur kommersialisering av alternativa förnyelsebara drivmedel ska realiseras – en ny marknad som kan skapa många arbetstillfällen i Sverige – och hur flyget kan vara en naturlig del i detta arbete.
  • Sverige ska aktivt arbeta för införandet av Single European Sky samt ha konkurrenskraftiga priser för flygtrafikledning och fortsatt hög kvalitet för de tjänster som levereras.
  • Stärk det nationella flygforskningsprogrammet NFFP och de offentliga engagemanget i de strategiska innovationsområdena. Låt flygindustrin bli en hävstång för miljön – Satsningar på demonstrationsprogram inom flygområdet är en förutsättning för en stark svensk flygindustri.

 

Svenskt Flygs viktigaste inspel till en svensk flygstrategi sammanfattas i dokumentet Så lyfter vi Sverige – En framtidsagenda för flyget. Agendan innehåller avgörande utmaningar som den svenska flygnäringen står inför på både kortare och längre sikt. Vi tar ansvar för vår egen utveckling och för hållbarhetsfrågorna, men många frågor som handlar om konkurrenskraft, nationella lagar, regler och skatter ligger utanför vårt kontrollområde. Agendans viktigaste mål var – och är – att Sverige ska ha en politiskt beslutad luftfartsstrategi som ger långsiktiga förutsättningar för att flygnäringen kunna utvecklas inom och utom landets gränser.

Läs mer om regeringens arbete med en svensk flygstrategi här.

För mer information kontakta:
Anna Wilson Generalsekreterare Föreningen Svenskt Flyg
e-post anna.wilson@svensktflyg.se