Remissvar: En svensk flygskatt

Ladda ner hela remissvaret (PDF)

Sammanfattning av Svenskt Flygs ställningstagande

Svenskt Flyg delar regeringens ambition, som uttrycks i den svenska flygstrategin, att flygets utveckling ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt är dock kontraproduktivt i alla tre hållbarhetsperspektiv. Rätt väg till ett hållbart flyg är istället fördjupat, konkret samarbete mellan branschen, offentliga aktörer och akademin. Detta för att möjliggöra internationella, konkurrensneutrala styrmedel, investeringar i ny teknik, smartare flygtrafik och en ökad användning av biobränsle. Det är betydligt mer effektiva åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan, samtidigt som flygets nyttor tas tillvara och det svenska näringslivet stärks.

Svenskt Flyg avstyrker förslaget om en svensk flygskatt i sin helhet. Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med en sådan skatt är enligt direktiven att bidra till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Som framgår av utredningen har dock en nationell skatt en försumbar effekt på flygets klimatpåverkande utsläpp. Svenskt Flyg konstaterar att  ett bredare utredningsuppdrag i syfte att identifiera ändamålsenliga insatser för att minska flygets klimatpåverkan hade varit ett effektivare steg i arbetet för ett hållbart flyg.

Förutom att den föreslagna skatten är verkningslös ur klimatsynpunkt visar utredningen att den även har negativa effekter för samhällsekonomin. Förslaget går på flera punkter emot de transport-, närings- och regionalpolitiska mål som direktiven anger att en flygskatt ska samverka med. Det kan därför ifrågasättas om utredningen överhuvudtaget har fullgjort sitt uppdrag i enlighet med regeringens direktiv.

Nedan sammanfattas skälen till att Svenskt Flyg avstyrker utredningens förslag:

 • Svenskt Flyg konstaterar att den föreslagna skatten saknar klimateffekt. Den förväntade reduktionen av klimatpåverkande utsläpp är mycket begränsad, och sannolikt överskattad till
  följd av missvisande beräkningsmetoder i utredningen. Vidare visar utredningen att skatten kommer att leda till ökad bil- och busstrafik, och att inga incitament skapas för flygföretagen
  att effektivisera sina transporter och minska de klimatpåverkande utsläppen.
 • Svenskt Flyg konstaterar att den föreslagna skatten kan förväntas ha en negativ effekt på tillgängligheten, sysselsättningen och näringslivets konkurrenskraft i Sverige. Utredningens
  konsekvensbedömningar är dock oprecisa och sällan förankrade i vedertagna internationella beräkningsmodeller. WSP beräknar att utredningens förslag kommer att leda till en minskning
  av antalet passagerare med mellan 700 000 och 1,2 miljoner, att mellan 3 700 och 7 000 jobb försvinner och att nettoförlusten för Sveriges BNP bara under det första året kan uppgå till 4
  miljarder kronor.
 • Svenskt Flyg konstaterar att den föreslagna skatten går emot det transportpolitiska funktionsmålet, det regionalpolitiska målet om utvecklingskraft i alla delar av landet, den svenska exportstrategin, den svenska flygstrategin och regeringens övergripande mål om att Sverige år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet.
 • Svenskt Flyg bedömer att internationella, konkurrensneutrala styrmedel, investeringar i ny teknik, smartare flygtrafik och en ökad användning av biobränsle är betydligt mer effektiva
  insatser för att minska flygets klimatpåverkan än en nationell flygskatt.