Regeringen kör över remissopinionen om flygskatten

Regeringen presenterade idag inriktningen för en ny svensk flygskatt. Trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv kommer regeringen gå vidare med det förslag som helt saknar klimateffekt och som slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

Den 1 mars löpte remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt ut. Av de 156 remissyttranden som tar ställning till förslaget är 126 starkt kritiska. Bland dessa återfinns tunga instanser som Riksrevisionen, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och Tillväxtverket. För regeringen tycks kritiken dock inte spela någon roll.

– Utredningen själv, och flera myndigheter, konstaterar att skatten inte får någon klimateffekt. En regering som menar allvar med att minska de klimatpåverkande utsläppen bör fokusera mer biobränsle, ny teknik och internationella styrmedel. Det gör skillnad på riktigt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Kommuner och regioner från Kiruna i norr till Ängelholm i söder har också kritiserat förslaget på grund av de negativa effekter det väntas få för tillgängligheten och konkurrenskraften utan någon klimatvinst.

– Detta är en symbolskatt, ett slag i luften, som utan miljövinster kommer att slå mot tillgängligheten, jobben och konkurrenskraften för företagen i stora delar av Sverige. Skatten slår hårdast mot de delar av landet där flyget har störst betydelse och inte har tillgång till annan kollektivtrafik. På regeringskansliet verkar man dock bortse från att Sverige är större än Stockholm, säger Anna Wilson

Hela remissammanställningen går att läsa här.

Flygbranschen delar regeringens ambition och har en gemensam färdplan för att minska flygets miljöpåverkan. I dag går flygbolagen SAS, Norwegian och BRA ut med alternativ till flygskatt som hela svenska flygbranschen ställer sig bakom. Att halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen från inrikesflyget jämfört med 2005. Läs artikel i DI här.

En flygskatt är inte rätt väg mot ett hållbart flyg.  Skatten kommer däremot att strypa flygbranschens möjlighet att göra de viktiga investeringar i ny teknik och biobränslen.

För ytterligare information kontakta Anna Wilson, Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB, anna.wilson@svensktflyg.se.