Ny flygskatt utan klimatnytta skadlig för Sverige

Idag meddelade regeringen att Sverige inför den hårt kritiserade flygskatten. Förslaget till en nationell flygskatt har mött hård kritik av remissinstanser där myndigheter, regioner och näringsliv är djupt oroade för skattens konsekvenser. Starkast har kritiken varit mot skattens marginella klimateffekt och det faktum att skatten riskerar slå hårt mot tillgänglighet, konkurrenskraft och regional utveckling i hela Sverige.

– Det är en provokation att lägga fram en skatt som sågats av 8 av 10 remissinstanser och kritiserats brett över hela Sverige och som inte har stöd i Riksdagen. Skatten får dessutom ingen klimateffekt eftersom flygplan, flyglinjer och utsläpp bara förflyttas till andra länder. Däremot leder det till att branschen får sämre möjligheter att investera i miljövänlig teknologi och förnybara bränslen, säger Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg.

Genom att sänka nivåerna och införa särregler för mindre flygplatser erkänner regeringen att flygskatten är så skadlig att den direkt måste kompenseras. Trots att flygskatten nu reviderats bidrar den varken till en hållbar omställning av flyget eller till fortsatt tillväxt och nya jobb.

Regeringen fortsätter att sprida myter om flyget gällande skatter och utsläpp för att motivera en ogenomtänkt flygskatt. Klimatutmaningen är global och kan inte lösas med nationella särlösningar. För att minska utsläppen är satsningar på biobränslen, utveckling av ny teknik och internationella överenskommelser avgörande. I EU och FN fortgår arbetet med att skapa rakare flygvägar och gemensamma ramverk för ett hållbart flyg.

– Det bästa vi kan göra för miljön är satsningar på ny teknik och förnyelsebara bränslen, samtidigt som flygföretagen måste ha förutsättningar att investera i de senaste bränsleeffektiva flygplanen. Den här skatten ger inga incitament för det, tvärtom säger Anna Wilson.

Det politiska stödet för flygskatten är lågt. Remissinstanserna och Lagrådet har ratat förslaget, och en majoritet i riksdagen är emot dess införande. Att regeringen väljer att ändå gå vidare med skatten visar på grov respektlöshet mot lagstiftningsprocessen. När regeringen nu försöker kringgå det massiva motståndet genom att lägga fram skatten i budgeten, istället för enskild proposition, har regeringen passerat anständighetens alla gränser.