Flygforskning och innovation

Svensk flygindustri driver framgångsrik forskning och innovation

Det finns flera skäl till varför omvärlden satsar på flygindustri. Den är en beprövad drivmotor i kunskapsutvecklingen; den skapar ökad rekrytering till tekniska utbildningar, viktig forskningsdisciplin inom grundforskning, teknologispridning till/från andra branscher samt industriell kompetens inom avancerad teknologi; den är även en tillväxtmarknad.

Branschen har utmaningar och möjligheter: globalisering, där flyg har en viktig roll i tillväxten; stark specialisering; långsiktiga investeringar i forskning, teknikutveckling och produktprogram; internationella projekt och stor konkurrens om partnerrollerna; ökade krav på kostnadseffektivitet; synergier mellan civilt, militärt och rymd; få produktprogram och lång återbetalningstid …

Sverige har idag en livskraftig industri och ett forskarsamhälle. Vi har kompetens som är efterfrågad internationellt. Nationella och internationella forsknings- och innovationsprogram skapar möjlighet till ny teknologi och till internationellt deltagande. Likvärdiga finansieringsvillkor med utländska konkurrenter bestämmer dock arbetsomfattning och innehåll i svenskt deltagande.

Svensk flygindustri har specialiserat sig på ett antal industriella styrkeområden där vår kompetens och teknologi är efterfrågad vid internationella utvecklingsprogram. Vi bidrar bland annat med ny teknik till EU:s mål på miljö- och trafikområde.

innovair

INNOVAIR

INNOVAIR är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg. Programmet som utnämnts av VINNOVA samlar och stödjer olika aktörer från företag, universitet, högskolor, institut, intresseorganisationer och myndigheter verksamma inom flygtekniksområdet.

Programmet huvudsakliga syfte är att arbeta för goda förutsättningar för en stark flygindustri i Sverige och att stärka flygteknikområdet genom ökad samverkan, forskning och informationsspridning.INNOVAIR har både kort- och långsiktiga mål för miljö, tillväxt och innovation. Genom satsningar på demonstratorverksamhet, produktionsarenor, forskningsnätverk och ett koordinerande forum samverkar landets alla aktörer för en stärkt internationell position.

Svensk flygteknik är internationellt erkänd och området bidrar utöver export även till hög innovationsförmåga, kvalificerade arbetstillfällen, samhällstjänster, tekniköverföring till andra områden samt bidrar till landets försvars- och säkerhetsförmågor. Den internationella konkurrensen ökar och strategiska satsningar inom valda områden är nödvändiga för att bevara och stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet i Sverige.

Målet med det strategiska innovationsprogrammet är att långsiktigt öka omsättningen för svensk flygindustri med 100 procent % från dagens dryga 20 miljarder, med en samtidig ökning av exportandelen från 70 % till 90 %. Samtidigt ska svensk forskning bidra till EU:s miljömål enligt ACARE:s vision för 2030/2050. Värdet av Sveriges deltagande i internationella flygsystemsamarbeten ska fördubblas jämfört med dagens värde och små och medelstora företags omsättning inom flygområdet ska femdubblas jämfört med dagens 500 miljoner årligen. Flygsverige ska också medverka i utveckling och produktion av framtida bemannade/obemannade stridsflygsystem och/eller flygande ISR-system med en egen leverans om minst 10-20 % av flygsystemets värde.

nria-flygFör att uppnå dessa mål till 2050 så har en gemensam forsknings- och innovationsagenda NRIA 2013 arbetats fram. NRIA Flyg 2013 (nriaflyg2013-sv)  Målsättningen är att stärka förutsättningarna inom flygteknikområdet. I ett kompletterande dokument utvecklas synen på det svenska innovationssystemet (nriaflyg2013-innosyst-sv). Dokumenten är framtagna inom VINNOVAs program Strategiska forsknings- och innovationsagendor 2012 av universitet/högskolor/ institut (Chalmers, KTH, LiU, HV, BTH, FOI och Swerea), företag (Saab, GKN Aerospace samt små och medelstora företag), intresseorganisationer (SAI, Teknikföretagen) och myndigheter (FMV, Försvarsmakten) under processledning av Föreningen Svenskt Flyg. NRIA Flyg 2013 och det kompletterande dokumentet om innovationssystemet är en vidareutveckling från NRA Flyg 2010 (nraflyg2010) och ett addendum 2011 ”Fyra program för innovation”  (nraflygadd20111).

NRIA Flyg 2013 rekommenderar ett antal åtgärder som ger förutsättningar för ett svenskt teknologiövertag med vilket vi kan leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet, skapa konkurrenskraft och jobb och möta globala samhällsutmaningar. I agendan, som ska uppdateras vart tredje år, finns delmål uppsatta för 2020 och 2035 och specificerade insatser beskrivs för att nå målen.