Mål för färdplanen

Målen som flygbranschen satt upp i färdplanen är:

2030 – Inrikesflyget ska vara fossilfritt
Definieras som att koldioxidutsläpp från flygtrafiken motsvarande inrikesflyget ska vara eliminerade.

2045 – In- och utrikesflyget ska vara fossilfritt
Definieras som att allt flyg som startar vid svenska flygplatser ska vara fossilfritt och därmed inte tankas med fossila bränslen.

För att nå målen i färdplanen arbetar branschen med åtgärder kopplade till bland annat:

  1. energieffektivisering hos flygplan, i luftrummet och på marken
  2. fossilfria flytande bränslen
  3. vätgas och elektrifiering

Sedan färdplanen lanserades har branschens aktörer initierat ett stort antal åtgärder som på olika sätt bidrar till att nå de mål som ställs upp i färdplanen. Nedan redogörs för ett urval av dessa åtgärder och aktiviteter. Urvalet är inte heltäckande men syftar till att ge en bild över vilka typer av aktiviteter som drivs för att nå målen i färdplanen.
Flera av åtgärderna spänner över olika insatsområden och innehåller oftast ett stort antal aktörer. Därmed är förteckningen inte uppdelad utifrån olika områden eller aktörer och åtgärderna är listade utan inbördes ordning.

I vissa fall hänvisas till länkar för vidare läsning, fördjupning och kontaktinformation.