Projekt

TreePower

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att starta en storskalig produktion av bioflygbränsle i Norrbotten under perioden 2020–2023. Utgångspunkten ligger i regionens specifika förutsättningar och den skogliga värdekedjan, då det är den som skapar förutsättningar för tillkommande biobaserad industri.

Green Flyway

Projektet syftar till att skapa en internationell testarena för elflyg och autonoma luftfarkoster i Östersund och Röros kopplat till en luftrumskorridor mellan Trondheim, Röros och Östersund.

FAIR

FAIR är ett svensk-finskt projekt med det övergripande målet att ta fram en metodik för en snabb och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen.
Läs mer »

Fossilfritt Flyg 2045

Fossilfritt Flyg 2045 drevs mellan 2018-2020 i form av ett innovationskluster med stöd från Energimyndigheten. Ett av målen var att samordna värdekedjans aktörer för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget och svara upp mot och utveckla de framtagna visionerna gällande flyget av både regering och flygbranschen.