Flygets klimatfokus utvecklas

Från Svenskt Flyg noterar vi att flygskatten inte finns med i den budget som på onsdagen röstades igenom i riksdagen. Flygskatten har i praktiken saknat koppling till faktiska utsläpp. Därmed har investeringar i ny teknik och alternativa bränslen, det vill säga det som faktiskt gör en flygning grönare, inte premierats. Att flygskatten nu ser ut att avskaffas från den första juli 2019 påverkar inte flygbranschens ambition att kraftigt minska flygets klimatpåverkan.

Vi har kommit en bit på vägen. På 40 år har utsläppen per flygstol minskat med 70 procent. Det innebär att de flygplan som nu rullar ut på marknaden förbrukar så lite som 0,2 liter/passagerarmil eller 10-12 liter/passagerare på en sträcka motsvarande Stockholm-Köpenhamn. Parallellt en pågående föryngring av flygplansflottan arbetar den svenska flygbranschen för att bli helt fossilfri till 2045 med ett första delmål om ett fossilfritt inrikesflyg till 2030. Detta arbete beskrivs i närmare detalj i den färdplan som branschen tagit fram som en del i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Flygbranschen deltar även aktivt i arbetet med den utredningen som regeringen tillsatte tidigare i år och som syftar till att presentera styrmedel för främjande av användning av alternativa flygbränslen. Idag är bioflygbränsle en bristvara som är runt fyra gånger dyrare än fossilt flygbränsle. Vi kan dock konstatera att flera viktiga steg tagits för att öka tillgången på bioflygbränsle vilket kommer pressa priset på dessa.

Som litet men flygberoende land är möjligheten till att bidra till att minska klimatbelastningen genom minskat flygande liten. Men Sverige har en av världens största flygindustrier per capita inom vilken en stor del av utveckling och produktion fokuseras kring teknik som minskar bränsleförbrukningen och därmed utsläppen från flyget. I dag sitter just sådan teknik från SAAB och GKN i de flesta moderna flygplan och bidrar till utsläppsbesparingar som många gånger överstiger den mycket begränsade effekt som flygskatten potentiellt kunde innebära. Raka flygvägar, optimerade in- och utflygningar från flygplatser är andra viktiga initiativ för att minska flygets miljöpåverkan.

Från flygbranschens sida är vägen framåt klar. Vi ska minska klimatbelastningen från flyget genom ett effektivt nationellt flyg som drivs på fossilfria bränslen samt genom forskning, utveckling och produktion av teknik som ger effekt globalt. Det är utsläppen, inte resorna som ska bekämpas!

 

 

Skadlig flygskatt i regeringens höstbudget

Sverige inför en nationell flygskatt från och med 1 april 2018. Att regeringen inför den kontroversiella flygskatten innebär att man bortsett från den massiva kritik som riktats mot förslaget. Flygskatten syftar till att minska antalet flygresor och även nedläggning av en del regionala flygplatser. Skatten kommer försämra konkurrenskraften för hela Sverige som är Europas Norrland och ligger långt borta från internationella marknader och för regioner i Sverige som är beroende av flygtransporter. Skattens klimateffekt beräknas bli mycket marginell samtidigt som skatten väntas hämma investeringar, nya jobb och regional utveckling. Det medger även regeringen som dels sänker nivåerna, dels anslår 120 miljoner kronor till regionala flygplatser i de regioner som drabbas hårdast av skatten.

När regeringen i dag presenterade budgeten för nästa år har man delvis backat från det ursprungsförslag som Flygskatteutredningen presenterade i november 2016. Nivåerna för flygskatten sänks från 80, 280 och 430 kronor till 60, 250 och 400 kronor samtidigt som en kompensation på 120 miljoner kronor införs till de regionala flygplatser där flygskattens negativa effekter förväntas bli störst.

– Flygskattens skadliga effekter på tillväxt och regional utveckling har varit kända sedan länge. Att regeringen valt att gå vidare med skatten, trots det massiva motståndet, är illavarslande för många, inte minst de regioner som är beroende av flyget. Att skatten sänks och en kompensation införs är ett tecken på att regeringen insett flygskattens skadliga effekter. En rimlig följd vore därför att inte införa skatten. Nu blir det symbolpolitik, säger Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg.

Syftet med skatten är att minska antalet flygresor i Sverige. Beräkningar visar dock att en flygskatt endast skulle ha marginella effekter på de svenska klimatutsläppen. Flygskatteutredningen kunde själv konstatera att det rentav föreligger en risk med ökade utsläpp om skatten införs. Ett minskat flygande skulle nämligen endast resultera i ökad bilism och export av flygresor och utsläpp till grannländer och inom EU-ETS systemet.

– Regeringen presenterar i dag en oroväckande och kortsiktig klimatpolitik. En nationell flygskatt är dålig ut klimatsynpunkt och ineffektiv eftersom både flyget och klimatet är globala frågor. Det är samtidigt en provokation att Regeringen väljer att ignorera remissinstanserna en majoritet i Riksdagen och Lagrådets kommentarer. Vägen till hållbara flygtransporter går via internationella överenskommelser och gemensamma satsningar på biobränslen och ny teknik, inte nationella symbolskatter. Att regeringen väljer flygskattens väg skadar Sverige och är ett slag i luften för klimatet, säger Anna Wilson.

Ny flygskatt utan klimatnytta skadlig för Sverige

Idag meddelade regeringen att Sverige inför den hårt kritiserade flygskatten. Förslaget till en nationell flygskatt har mött hård kritik av remissinstanser där myndigheter, regioner och näringsliv är djupt oroade för skattens konsekvenser. Starkast har kritiken varit mot skattens marginella klimateffekt och det faktum att skatten riskerar slå hårt mot tillgänglighet, konkurrenskraft och regional utveckling i hela Sverige.

– Det är en provokation att lägga fram en skatt som sågats av 8 av 10 remissinstanser och kritiserats brett över hela Sverige och som inte har stöd i Riksdagen. Skatten får dessutom ingen klimateffekt eftersom flygplan, flyglinjer och utsläpp bara förflyttas till andra länder. Däremot leder det till att branschen får sämre möjligheter att investera i miljövänlig teknologi och förnybara bränslen, säger Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg.

Genom att sänka nivåerna och införa särregler för mindre flygplatser erkänner regeringen att flygskatten är så skadlig att den direkt måste kompenseras. Trots att flygskatten nu reviderats bidrar den varken till en hållbar omställning av flyget eller till fortsatt tillväxt och nya jobb.

Regeringen fortsätter att sprida myter om flyget gällande skatter och utsläpp för att motivera en ogenomtänkt flygskatt. Klimatutmaningen är global och kan inte lösas med nationella särlösningar. För att minska utsläppen är satsningar på biobränslen, utveckling av ny teknik och internationella överenskommelser avgörande. I EU och FN fortgår arbetet med att skapa rakare flygvägar och gemensamma ramverk för ett hållbart flyg.

– Det bästa vi kan göra för miljön är satsningar på ny teknik och förnyelsebara bränslen, samtidigt som flygföretagen måste ha förutsättningar att investera i de senaste bränsleeffektiva flygplanen. Den här skatten ger inga incitament för det, tvärtom säger Anna Wilson.

Det politiska stödet för flygskatten är lågt. Remissinstanserna och Lagrådet har ratat förslaget, och en majoritet i riksdagen är emot dess införande. Att regeringen väljer att ändå gå vidare med skatten visar på grov respektlöshet mot lagstiftningsprocessen. När regeringen nu försöker kringgå det massiva motståndet genom att lägga fram skatten i budgeten, istället för enskild proposition, har regeringen passerat anständighetens alla gränser.

Lagrådet kritisk till flygskatten

Den 7 juni lämnade regeringen ett förslag om ny flygskatt till Lagrådet, detta trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv. Nu sällar sig även Lagrådet till de kritiska rösterna och pekar på att både motiv och analys saknas i förslaget.

Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt förslag till riksdagen om en ny flygskatt. Men enligt Lagrådets mening bör förslaget omformas, detta eftersom regeringens egen analys är knapp och att ”det ofta [är] mycket svårt att få en klar uppfattning om vilka närmare skäl regeringen har för de avvägningar som görs” (s. 2). Framför allt lyfter Lagrådet fram att regeringen inte motiverar varför man bortsett från remissinstansernas invändningar och gått vidare med det utredningsförslag som kritiserats för att ha minimal klimateffekt, men som samtidigt slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

– Lagrådets yttrande sätter fingret på vad som varit uppenbart länge, nämligen att regeringen inte kan motivera införandet av en flygskatt. Klimateffekten är minimal och skatten får negativa konsekvenser för flera mål på andra politikområden. Det är svårt att få ihop, även för regeringen, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Hela Lagrådets yttrande går att läsa här.

Sågad flygskatt till lagrådet

Regeringen beslutade idag att skicka ett förslag om ny flygskatt till lagrådet för granskning. Skattens utformning följer det utredningsförslag som mött massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv för att det saknar klimateffekt och slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt förslag till riksdagen om en ny flygskatt. Det väntas ske i samband med budgetpropositionen för 2018. Förslaget till flygskatt som nu remitterats till lagrådet är närmast identiskt med det förslag som regeringens utredning presenterade i november 2016, och som kritiserats starkt. 8 av 10 remissyttranden är negativa till, eller avstyrker, förslaget och det är framför allt flygskattens ringa klimateffekt som är föremål för kritiken. Förutom regeringens egen utredning har Riksrevisionen och flera andra myndigheter konstaterat att klimatnyttan är försumbar.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen nu går vidare med ett förslag som ger en minimal klimateffekt, när syftet med skatten är att minska utsläppen. Det blir intressant att se hur lagrådet resonerar kring en skatt som missar sitt syfte och dessutom går rakt emot flera mål på andra politikområden, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Skarp kritik har också riktats mot de negativa konsekvenser som flygskatten, som blir näst högst i världen, väntas få. Tillväxtverket, Tillväxtanalys och en rad länsstyrelser, kommuner och regioner har framhållit att tillgängligheten riskerar att försämras och att den lokala utvecklingskraften hotas på många håll. Hårdast drabbas de delar av Sverige där flyget är det enda realistiska alternativet för att nå andra delar av landet, och resten av världen.

– Färre jobb, sämre tillgänglighet och svagare konkurrenskraft är ett högt pris att betala för en åtgärd utan klimatnytta. Samtidigt vet vi att rätt insatser för ett hållbart flyg kan ta tillvara flygets nyttor och bidra till att stärka det svenska näringslivet. En regering som menar allvar med att minska de klimatpåverkande utsläppen bör fokusera på mer biobränsle, ny teknik och internationella styrmedel. Det gör skillnad på riktigt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Mer information om flygskatten, bland annat Svenskt Flygs remissammanställning, finns här.

 

 

www.ettslagiluften.nu

Regeringen kör över remissopinionen om flygskatten

Regeringen presenterade idag inriktningen för en ny svensk flygskatt. Trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv kommer regeringen gå vidare med det förslag som helt saknar klimateffekt och som slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

Den 1 mars löpte remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt ut. Av de 156 remissyttranden som tar ställning till förslaget är 126 starkt kritiska. Bland dessa återfinns tunga instanser som Riksrevisionen, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och Tillväxtverket. För regeringen tycks kritiken dock inte spela någon roll.

– Utredningen själv, och flera myndigheter, konstaterar att skatten inte får någon klimateffekt. En regering som menar allvar med att minska de klimatpåverkande utsläppen bör fokusera mer biobränsle, ny teknik och internationella styrmedel. Det gör skillnad på riktigt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Kommuner och regioner från Kiruna i norr till Ängelholm i söder har också kritiserat förslaget på grund av de negativa effekter det väntas få för tillgängligheten och konkurrenskraften utan någon klimatvinst.

– Detta är en symbolskatt, ett slag i luften, som utan miljövinster kommer att slå mot tillgängligheten, jobben och konkurrenskraften för företagen i stora delar av Sverige. Skatten slår hårdast mot de delar av landet där flyget har störst betydelse och inte har tillgång till annan kollektivtrafik. På regeringskansliet verkar man dock bortse från att Sverige är större än Stockholm, säger Anna Wilson

Hela remissammanställningen går att läsa här.

Flygbranschen delar regeringens ambition och har en gemensam färdplan för att minska flygets miljöpåverkan. I dag går flygbolagen SAS, Norwegian och BRA ut med alternativ till flygskatt som hela svenska flygbranschen ställer sig bakom. Att halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen från inrikesflyget jämfört med 2005. Läs artikel i DI här.

En flygskatt är inte rätt väg mot ett hållbart flyg.  Skatten kommer däremot att strypa flygbranschens möjlighet att göra de viktiga investeringar i ny teknik och biobränslen.

För ytterligare information kontakta Anna Wilson, Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB, anna.wilson@svensktflyg.se.

Fler än hälften av svenskarna känner inte till flygskatten

Hälften av alla svenskar känner inte till att regeringen vill införa en skatt på flygresor, och kunskapen om vad en flygskatt skulle få för konsekvenser på ekonomi, tillgänglighet och miljö är låg.  Det visar en ny undersökning gjord av Sifo.  För att höja kunskapsnivån kring flygskatten och skapa en plattform för lokalt engagemang för en effektivare och mer rättvis väg till ett hållbart flyg, inleder intresseorganisation Svenskt Flyg idag informationskampanjen Ett slag i luften.

Idag lanseras informationskampanjen Ett slag i luften som syftar till att öka kännedomen om flygskatten och dess konsekvenser – minimala miljövinster, ett hårt slag mot personer med små ekonomiska marginaler och förödande för lokalt näringsliv på en redan pressad glesbygd.

Regeringen planerar att inkludera en skatt på flygresor i budgetpropositionen för 2018. Enligt förslaget ska inrikesresor beskattas med 160 kronor tur och retur exklusive moms. För resor inom Europa föreslås skatten uppgå till 80 kronor och 430 kronor för interkontinentala flygresor. Hela 52 procent av svenskarna känner idag inte till regeringens planer på att inför en skatt på flygresor. Det visar en nyligen genomförd undersökning via Sifo på uppdrag av Svenskt Flyg.

Undersökningen visar även att 57 procent ställer sig positiva eller ganska positiva till ett införande, samtidigt som det är få som har kunskap om de sannolika konsekvenserna en skatt skulle innebära. Två av tre, 67 procent, tror inte att den föreslagna flygskatten kommer att påverka utbudet av flygningar på deras lokala flygplats vilket går tvärtemot flygbranschens analyser.

– Det finns en plan för att nå ett hållbart flyg som den svenska flygnäringen har enats kring – och den planen fokuserar på utveckling och investeringar i hållbar teknik och alternativa bränslen. Att minska flygets miljöpåverkan genom att begränsa resande och rörelsefrihet är inte rätt väg att gå. Därför vill vi nu göra svenska folket uppmärksamma på vad som håller på att ske och lanserar idag Ett slag i luften, säger Anna Wilson, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt Flyg.

Flygbranschen har tagit tydlig ställning emot förslaget eftersom det även riskerar att påverka branschens pågående hållbarhetsarbete. Enligt den statliga utredningens egna beräkningar kommer skatten att generera minimala besparingar av koldioxidutsläpp och de 1,7 miljarder i skatteintäkter som flygskatten beräknas leda till planeras inte återinvesteras i insatser för att göra flyget mer hållbart.

– Detta är en symbolskatt, ett slag i luften, som utan miljövinster kommer att slå mot tillgängligheten och det ekonomiska klimatet i stora delar av Sverige. Den drabbar de mindre regionala flygplatserna ute i landet och resenärer med små marginaler som studenter, pensionärer och barnfamiljer, säger Anna Wilson och fortsätter; Dessutom kommer den föreslagna flygskatten att dämpa investeringstakten i alternativa bränslen och ny flygteknik som gör flygplanen mer bränslesnåla. Det är saker som på riktigt gör skillnad för flygets miljöpåverkan. På så sätt riskerar skatten att göra så att det faktiskt tar längre tid för flyget att bli hållbart.

Ett slag i luften är en informationskampanj som syftar till att informera om statistiken och siffrorna kring den föreslagna flygskatten. Kampanjen inleds idag och kommer att pågå under året främst via kampanjsidan www.ettslagiluften.nu. Bakom kampanjen står föreningen Svenskt Flyg med flertalet medlemmar från flygbranschen som flygbolagen SAS, BRA och Norwegian.

För ytterligare information kontakta Anna Wilson, Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB, 08-762 71 00 eller kontakt@ettslagiluften.nu

Remissvar: En svensk flygskatt

Ladda ner hela remissvaret (PDF)

Sammanfattning av Svenskt Flygs ställningstagande

Svenskt Flyg delar regeringens ambition, som uttrycks i den svenska flygstrategin, att flygets utveckling ska bidra till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt är dock kontraproduktivt i alla tre hållbarhetsperspektiv. Rätt väg till ett hållbart flyg är istället fördjupat, konkret samarbete mellan branschen, offentliga aktörer och akademin. Detta för att möjliggöra internationella, konkurrensneutrala styrmedel, investeringar i ny teknik, smartare flygtrafik och en ökad användning av biobränsle. Det är betydligt mer effektiva åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan, samtidigt som flygets nyttor tas tillvara och det svenska näringslivet stärks.

Svenskt Flyg avstyrker förslaget om en svensk flygskatt i sin helhet. Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med en sådan skatt är enligt direktiven att bidra till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Som framgår av utredningen har dock en nationell skatt en försumbar effekt på flygets klimatpåverkande utsläpp. Svenskt Flyg konstaterar att  ett bredare utredningsuppdrag i syfte att identifiera ändamålsenliga insatser för att minska flygets klimatpåverkan hade varit ett effektivare steg i arbetet för ett hållbart flyg.

Förutom att den föreslagna skatten är verkningslös ur klimatsynpunkt visar utredningen att den även har negativa effekter för samhällsekonomin. Förslaget går på flera punkter emot de transport-, närings- och regionalpolitiska mål som direktiven anger att en flygskatt ska samverka med. Det kan därför ifrågasättas om utredningen överhuvudtaget har fullgjort sitt uppdrag i enlighet med regeringens direktiv.

Nedan sammanfattas skälen till att Svenskt Flyg avstyrker utredningens förslag:

 • Svenskt Flyg konstaterar att den föreslagna skatten saknar klimateffekt. Den förväntade reduktionen av klimatpåverkande utsläpp är mycket begränsad, och sannolikt överskattad till
  följd av missvisande beräkningsmetoder i utredningen. Vidare visar utredningen att skatten kommer att leda till ökad bil- och busstrafik, och att inga incitament skapas för flygföretagen
  att effektivisera sina transporter och minska de klimatpåverkande utsläppen.
 • Svenskt Flyg konstaterar att den föreslagna skatten kan förväntas ha en negativ effekt på tillgängligheten, sysselsättningen och näringslivets konkurrenskraft i Sverige. Utredningens
  konsekvensbedömningar är dock oprecisa och sällan förankrade i vedertagna internationella beräkningsmodeller. WSP beräknar att utredningens förslag kommer att leda till en minskning
  av antalet passagerare med mellan 700 000 och 1,2 miljoner, att mellan 3 700 och 7 000 jobb försvinner och att nettoförlusten för Sveriges BNP bara under det första året kan uppgå till 4
  miljarder kronor.
 • Svenskt Flyg konstaterar att den föreslagna skatten går emot det transportpolitiska funktionsmålet, det regionalpolitiska målet om utvecklingskraft i alla delar av landet, den svenska exportstrategin, den svenska flygstrategin och regeringens övergripande mål om att Sverige år 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet.
 • Svenskt Flyg bedömer att internationella, konkurrensneutrala styrmedel, investeringar i ny teknik, smartare flygtrafik och en ökad användning av biobränsle är betydligt mer effektiva
  insatser för att minska flygets klimatpåverkan än en nationell flygskatt.

 

Flygskatt utan klimatnytta hotar jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft

Pressmeddelande – Utredningen om skatt på flygresor
161130

Regeringen gav i november 2015 en utredning i uppdrag att föreslå hur en nationell skatt på flygresor skulle kunna utformas. Idag presenterade utredningen sitt förslag. Svenskt Flyg konstaterar att den föreslagna skatten är ineffektiv ur klimatsynpunkt, samtidigt som den riskerar att försämra tillgängligheten och skada svensk ekonomi.

– Förslaget missar helt sitt syfte att minska flygets klimatpåverkan och kommer leda till färre flyglinjer med färre avgångar. Det slår direkt mot lokal och regional konkurrenskraft och kommer drabba svensk ekonomi hårt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt Flyg.

Svenskt Flyg ser tre starka skäl till att förslaget bör skrotas:

Flygskatt är ineffektivt ur klimatsynpunkt. Utredningen bedömer att en flygskatt har begränsade effekter på klimatutsläppen och att den rentav skulle kunna leda till ökade utsläpp. De bedömer också att skatten kommer leda till ett ökat bilresande.

Utredningens beräknar att en flygskatt kan minska de totala svenska utsläppen med som mest 0,2 miljoner ton per år. Det motsvarar några dygn av vägtrafikens utsläpp.

Flygskatt skadar svensk ekonomi. Utöver att förslaget missar sitt klimatsyfte riskerar det även att få stora negativa effekter för samhällsekonomin. En flygskatt beräknas leda till tusentals förlorade jobb, flera miljarder kronor i BNP-förlust bara under det första året, och över en halv miljon färre passagerare årligen.

Flygskatt försämrar tillgängligheten. Minskad efterfrågan leder till färre flyglinjer med färre avgångar. För de svenska regionala flygplatserna, som redan kämpar för sin överlevnad, finns en överhängande risk att flera måste stänga vid en sådan utveckling. En väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet förbinder Sverige med övriga världen och gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna. Det gör att människor kan komma till och från jobb, att företag kan rekrytera rätt kompetens, att turistnäringen kan växa och att vi kan hälsa på nära och kära.

Istället för en flygskatt utan klimatnytta, och som skadar svensk ekonomi, bör regeringen verka för ett hållbart flyg genom internationella styrmedel och investeringar i utvecklingen av ny teknik. En viktig komponent för att minska flygets klimatpåverkan är en storskalig övergång till fossilfritt bränsle. Redan idag tankar flera flygbolag med en del biobränsle, men på grund av den höga kostnaden byts endast några procent av bränslet ut.

– Om regeringen verkligen vill arbeta för ett hållbart flyg borde man prioritera politiska reformer för att påskynda utvecklingen mot en större marknad, och lägre pris, för bioflygbränsle. Det skulle sannolikt även stärka den svenska ekonomin och bidra till fler jobb, till skillnad från en ineffektiv flygskatt, säger Anna Wilson.

Kommittédirektiv – Skatt på flygresor

Kommittédirektiv
Skatt på flygresor
Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015

Läs direktiven här: http://www.regeringen.se/contentassets/98b8f05099b04c58935dc3ac52c223bd/skatt-pa-flygresor-dir.-2015106