Flygets klimatfokus utvecklas

Från Svenskt Flyg noterar vi att flygskatten inte finns med i den budget som på onsdagen röstades igenom i riksdagen. Flygskatten har i praktiken saknat koppling till faktiska utsläpp. Därmed har investeringar i ny teknik och alternativa bränslen, det vill säga det som faktiskt gör en flygning grönare, inte premierats. Att flygskatten nu ser ut att avskaffas från den första juli 2019 påverkar inte flygbranschens ambition att kraftigt minska flygets klimatpåverkan.

Vi har kommit en bit på vägen. På 40 år har utsläppen per flygstol minskat med 70 procent. Det innebär att de flygplan som nu rullar ut på marknaden förbrukar så lite som 0,2 liter/passagerarmil eller 10-12 liter/passagerare på en sträcka motsvarande Stockholm-Köpenhamn. Parallellt en pågående föryngring av flygplansflottan arbetar den svenska flygbranschen för att bli helt fossilfri till 2045 med ett första delmål om ett fossilfritt inrikesflyg till 2030. Detta arbete beskrivs i närmare detalj i den färdplan som branschen tagit fram som en del i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Flygbranschen deltar även aktivt i arbetet med den utredningen som regeringen tillsatte tidigare i år och som syftar till att presentera styrmedel för främjande av användning av alternativa flygbränslen. Idag är bioflygbränsle en bristvara som är runt fyra gånger dyrare än fossilt flygbränsle. Vi kan dock konstatera att flera viktiga steg tagits för att öka tillgången på bioflygbränsle vilket kommer pressa priset på dessa.

Som litet men flygberoende land är möjligheten till att bidra till att minska klimatbelastningen genom minskat flygande liten. Men Sverige har en av världens största flygindustrier per capita inom vilken en stor del av utveckling och produktion fokuseras kring teknik som minskar bränsleförbrukningen och därmed utsläppen från flyget. I dag sitter just sådan teknik från SAAB och GKN i de flesta moderna flygplan och bidrar till utsläppsbesparingar som många gånger överstiger den mycket begränsade effekt som flygskatten potentiellt kunde innebära. Raka flygvägar, optimerade in- och utflygningar från flygplatser är andra viktiga initiativ för att minska flygets miljöpåverkan.

Från flygbranschens sida är vägen framåt klar. Vi ska minska klimatbelastningen från flyget genom ett effektivt nationellt flyg som drivs på fossilfria bränslen samt genom forskning, utveckling och produktion av teknik som ger effekt globalt. Det är utsläppen, inte resorna som ska bekämpas!