Skadlig flygskatt i regeringens höstbudget

Sverige inför en nationell flygskatt från och med 1 april 2018. Att regeringen inför den kontroversiella flygskatten innebär att man bortsett från den massiva kritik som riktats mot förslaget. Flygskatten syftar till att minska antalet flygresor och även nedläggning av en del regionala flygplatser. Skatten kommer försämra konkurrenskraften för hela Sverige som är Europas Norrland […]

Anna Wilson kommenterar regeringens flygstrategi

– Regeringens flygstrategi visar goda ambitioner för flygets utveckling, men man talar med kluven tunga. Å ena sidan betonar man flygets betydelse för jobben, export, turism och utvecklingskraft i hela landet. Å andra sidan vill man införa en flygskatt som slår direkt mot dessa områden, och som är helt verkningslös för att minska flygets klimatpåverkan. […]

Flygskatt utan klimatnytta hotar jobb, tillgänglighet och konkurrenskraft

Pressmeddelande – Utredningen om skatt på flygresor 161130 Regeringen gav i november 2015 en utredning i uppdrag att föreslå hur en nationell skatt på flygresor skulle kunna utformas. Idag presenterade utredningen sitt förslag. Svenskt Flyg konstaterar att den föreslagna skatten är ineffektiv ur klimatsynpunkt, samtidigt som den riskerar att försämra tillgängligheten och skada svensk ekonomi. […]

Historiskt klimatavtal genom ICAO!

I dag har det skrivits historia! Inom FN:s organisation för civilflyg, ICAO, har man idag enats om ett globalt styrmedel för klimatutsläpp från internationellt flyg. Det är unik att en hel sektor har enats om ett globalt klimatavtal.  Systemet bygger på att utsläpp kompenseras genom att flygbolagen köper utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen […]

Forskares siffertrixande vilseleder kring flygets utsläpp

En saklig debatt, forskning och myndigheternas objektivitet är avgörande för att såväl skattebetalare som beslutsfattare ska ges underlag till verkningsfulla och samhällsekonomiskt hållbara lösningar på klimatutmaningen. Inte genom siffertrixande, dubbelräkningar och data som går tvärt emot Naturvårdsverkets egna, Sveriges, EU:s och FN:s officiella statistik. Den rapport om flygets utsläpp som ett antal forskare tagit fram […]

Svenskt Flygs kommentar till utredningen “Mer flyg och bostäder i Stockholmsregionen”

Bromma flygplats är nu förhoppningsvis säkrad för en lång period framåt – Anders Sundströms utredning konstaterar att ”Stockholm måste ha goda flygförbindelser med resten av landet och internationellt. Transporter är av grundläggande betydelse för Sverige. På längre avstånd i Sverige är flyget det enda transportmedlet som kan ge en god tillgänglighet” Ett tydligt klargörande om […]

Öppet brev från flygnäringen till världens regeringar inför COP21

Inom kort inleds COP21 i Paris med ambitionen att länderna ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. År 2020 är även en milstolpe för flygets FN- organ ICAO.  Under hösten nästa år träffas ICAO´s samtliga 191 medlemsländer för att förhandla och besluta om en global CO2 standard för nya […]

Koldioxiddebatten är för viktig för att styras av Åsa Romsons känslor

Klimatdebatten är allt för viktig för att styras av känslor och antaganden. Vill vi göra reell nytta måste våra beslut vara baserade på fakta – och utifrån det forma både politik och styrmedel som hanterar utsläppen men möjliggör för tillgänglighet och konkurrenskraft. Den senaste tiden har det lyfts en rad felaktiga påståenden i debatten – […]

Vilseledande forskare bortser från Naturvårdsverkets egna fakta

Ett antal debattörer föreslår på DN debatt att en särskild koldioxidskatt på flyg ska införas i Sverige. Frågan är inte ny. Redan 2006 beslutades om en särskild flygskatt och trots att skatten avskaffades innan den hann träda i kraft så fick vi uppleva de negativa konsekvenserna av en sådan skatt. Flera flyglinjer stängdes vilket försämrade […]

Tillväxtfientlig politik

De  förslag som nu presenterats kan få betydande  konsekvenser för tillgänglighet.  På bordet finns nu beslut om att lägga ned Bromma flygplats och eventuellt andra flygplatser framöver.  Det finns även detaljerade förslag om införandet av höga svenska flygskatter. Resultat för Sverige kan bli sämre tillgänglighet och vi kan få se färre investeringar och etableringar och därmed […]