Skellefteå Airport

En av världens kraftigaste elförsörjningar för elflyg

Skellefteå har initierat utvecklingsprogrammet ELIS (Elektrifierad Luftfart i Skellefteå) som syftar till att snabba på kommersialiseringen av eldriven luftfart. I grunden ligger ett stort behov av effektiv och hållbar transportinfrastrukur till och från Skellefteå. Förutsättningarna för att skynda på elflygsutvecklingen utgörs bl.a. av en flygplats med tillgängliga ytor och ett fritt luftrum, Skellefteå Kraft med produktion av förnybar el och projekt inom vätgas samt Northvolt med tillgång till batteriutveckling och lösningar för energilagring. Skellefteå ser intressanta möjligheter att utveckla kommersiella linjer med el- och vätgasdrivna luftfarkoster. I ett initialt skede till ett antal orter inom en radie av ca 20 mil där transportinfrastrukturen på marken är begränsad. Under 2021 invigdes en elförsörjning på 1MW vilken är dedikerad för test, utveckling och kommersialisering av eldriven luftfart.

Green Flight Academy

En av världens hållbaraste pilotutbildningar har etablerats i Skellefteå. Utbildningen kommer att ha elever från hela världen och en stor del av utbildningen kommer att ske med hjälp av elflygplan som laddas med grön el.