Vilseledande forskare bortser från Naturvårdsverkets egna fakta

Ett antal debattörer föreslår på DN debatt att en särskild koldioxidskatt på flyg ska införas i Sverige. Frågan är inte ny. Redan 2006 beslutades om en särskild flygskatt och trots att skatten avskaffades innan den hann träda i kraft så fick vi uppleva de negativa konsekvenserna av en sådan skatt. Flera flyglinjer stängdes vilket försämrade tillgängligheten för stora delar av landet.
Det är viktigt att diskussionen om hur vi ska nå klimatmålen är saklig och baseras på fakta. Klimatdebatten är alltför viktig för att styras av kreativt siffertrixande och subjektivt tyckande. Det är milt sagt märkligt hur forskarna konsekvent redovisar uppgifter som motsäger Sveriges och FN:s officiella statistik.

Det svenska inrikesflyget står för cirka en procent av landets totala utsläpp. Detta ska jämföras med svenska transportsektorn som står för cirka en tredjedel av landets utsläpp. Vägtrafikens utsläpp under en månad motsvarar inrikesflygets totala utsläpp under närmare tre år.
Vidare har internationella klimatpanelen IPCC sedan tidigare konstaterat att de beräkningsmetoder som används i artikelförfattarnas rapport är felaktiga och inte bör användas. I rapporten redovisas utsläpp som är närmare fyra gånger så stora som vad FN, Naturvårdsverket eller andra officiella källor redovisar. Dessutom bortser författarna helt från det faktum att cirka 30 procent av utrikesresandet till och från Sverige sker av utländska resenärer vilket ytterligare bidrar till att valda jämförelser och slutsatser blir missvisande.

De länder som tidigare infört olika former av flygskatter har dragit tillbaka dessa. Såväl Danmark som Irland har avvecklat sina flygskatter. Nederländerna avskaffade sin redan året efter dess införande. Detta efter att landets BNP minskat med 11 miljarder kronor som en direkt följd av skatten.
Trots att forskarna skriver att globala handelssystem vore den mest effektiva lösningen så föreslår man nationella särregler och en svensk flygskatt. Vilket skulle innebära en obefintlig miljönytta, men få mycket allvarliga konsekvenser för jobb och tillgänglighet i hela Sverige. Därför behövs internationella spelregler. Flyget ingår sedan 2012 i EU:s handel med utsläppsrätter, ETS. Och Sverige har varit drivande för ett globalt system inom FN och ICAO. Något som kommer att förhandlas och förhoppningsvis beslutas redan nästa år.

Flygbranschen är mycket angelägna om att ta sitt ansvar för att minska koldioxidutsläppen, bara under kommande år investerar svenska bolag närmare 28 miljarder kronor i nya och effektivare flygplan. Tack vare forskning och utveckling har utsläppen per passagerarkilometer minska med över 70 procent de senaste 40 åren.
Som enda internationella bransch har vi satt upp målet att halvera de globala koldioxidutsläppen 2050 jämfört med 2005. Detta inom FN-organet ICAO där vi som första internationella bransch också enats om att ta fram ett globalt system för att hantera flygets utsläpp.
Flera åtgärder som branschen arbetar med är nya biobränslen, förbättrad motorteknologi och effektiviserade flygvägar. En fortsatt utveckling av biobränslen i stor skala för flyget har möjligheter att minska utsläppen med över 80 procent.

Sverige är till ytan EU:s tredje största land och har längst avstånd mellan den södra och den norra landsänden. Flyget spelar en unik roll i att möjliggöra att hela Sverige kan leva och är i grunden den långväga kollektivtrafiken. Över 70 procent av resorna mellan Stockholm och Norrland genomförs med flyg. Denna tillgänglighet skapar enligt studier som Oxford Economics gjort 100 000 arbetstillfällen i hela Sverige och ytterligare 20 000 kommer skapas under de kommande fem åren.

En väl utvecklad flyginfrastruktur med flygplatser runt om i landet gör det möjligt att etablera företag och verksamheter även utanför storstäderna och förbinder Sverige med övriga världen. Att Sverige ensidigt inför en nationell flygskatt är inte en lösning. I stället för miljönytta skulle utrikesflyget bara flytta till våra grannländer medans den regionala tillgängligheten, särskilt på landbygden, kraftigt skulle försämras och jobben inom flera näringar hotas.

Anna Wilson
Generalsekreterare Föreningen Svenskt Flyg
Föreningen Svenskt Flyg representerar den svenska flygnäringen. Medlemmar är Svenska Flygbranschen, Swedavia, GKN, SAAB, LFV och SRF AB – Svenska Regionala Flygplatser.