Fossilfritt Flyg 2045

Fossilfritt Flyg 2045 drevs mellan 2018-2020 i form av ett innovationskluster med stöd från Energimyndigheten. Ett av målen var att samordna värdekedjans aktörer för att klara omställningen till fossilfrihet inom flyget och svara upp mot och utveckla de framtagna visionerna gällande flyget av både regering och flygbranschen. Klustret skulle även bidra till att skapa förutsättningar för nya samarbetskonsortier.

Det sammanfattade effektmålet för innovationsklustret var att skapa en nationell samverkansplats som verkar i synergi med redan etablerade och framgångsrika forsknings- och innovationsmiljöer. En av slutleveranserna från Fossilfritt Flyg 2045 var ett omfattande arbete som mynnade ut i rapporten “Vägen till fossilfritt flyg 2045” vilken på många sätt kan ses som en nedbrytning av färdplanens förslag till mer konkreta åtgärder och aktiviteter utifrån olika områden och tidsperspektiv. Rapporten är ett viktigt underlag för att ta färdplanearbetet vidare.

Ladda ner rapporten