TreePower

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att starta en storskalig produktion av bioflygbränsle i Norrbotten under perioden 2020–2023. Utgångspunkten ligger i regionens specifika förutsättningar och den skogliga värdekedjan, då det är den som skapar förutsättningar för tillkommande biobaserad industri.

Målet är att få fram ett business case för produktion av bioflygbränsle samt en pilotanläggning i drift.

Långsiktigt syftar projektet till att bidra till att flygbranschen når målet om ett fossilfritt inrikesflyg senast 2030 samt till ökad sysselsättning och tillväxt i Norrbotten. Med en tydlig samhandling inom värdekedjan kan konsekvenser av att frigöra biomassa ur industriella sidoströmmar till en ny typ av användning hanteras samtidigt som rätt förutsättningar skapas för bland annat systemintegration med befintlig industri. Projektet välkomnar därmed samhandling med andra regionala, nationella och internationella värdekedjor, vilka kan agera som potentiella utvecklingspartners och framtida kunder till den biobaserade industrins värdekedja. Projektet ska ta tillvara på affärsidéer, entreprenörer, teknikleverantörer och finansiering som finns såväl regionalt som globalt.

I Norrbotten finns betydande potential att utveckla och etablera storskalig produktion av bioflygbränsle, eftersom såväl råvaran som kunskapen om den skogliga värdekedjan och förnybar energi redan finns på plats.

För att kunna utveckla och starta upp en kommersiell och storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle måste rätt förutsättningar finnas på plats. TreePower kommer därför arbeta utifrån fem grundläggande byggstenar – råvara, teknologi, energi, lokalisering och marknad – som genomsyrar hela projektet. Vid projektets slut ska alla byggstenar vara på plats och tillsammans utgöra slutleveransen – Ett business case för kommersiell storskalig inhemsk produktion av bioflygbränsle.

Projektägare: Luleå Business Region

Partners och finansiärer: Luleå Tekniska Universitet, Piteå Science Park, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun, Luleå Energi AB, Piteenergi AB, Sveaskog, Luleå Business Region, Sparbanken Nord, SAS, Kiram och Norra skogsägarna.

Läs mer på www.treepower.se »