Skadlig flygskatt i regeringens höstbudget

Sverige inför en nationell flygskatt från och med 1 april 2018. Att regeringen inför den kontroversiella flygskatten innebär att man bortsett från den massiva kritik som riktats mot förslaget. Flygskatten syftar till att minska antalet flygresor och även nedläggning av en del regionala flygplatser. Skatten kommer försämra konkurrenskraften för hela Sverige som är Europas Norrland och ligger långt borta från internationella marknader och för regioner i Sverige som är beroende av flygtransporter. Skattens klimateffekt beräknas bli mycket marginell samtidigt som skatten väntas hämma investeringar, nya jobb och regional utveckling. Det medger även regeringen som dels sänker nivåerna, dels anslår 120 miljoner kronor till regionala flygplatser i de regioner som drabbas hårdast av skatten.

När regeringen i dag presenterade budgeten för nästa år har man delvis backat från det ursprungsförslag som Flygskatteutredningen presenterade i november 2016. Nivåerna för flygskatten sänks från 80, 280 och 430 kronor till 60, 250 och 400 kronor samtidigt som en kompensation på 120 miljoner kronor införs till de regionala flygplatser där flygskattens negativa effekter förväntas bli störst.

– Flygskattens skadliga effekter på tillväxt och regional utveckling har varit kända sedan länge. Att regeringen valt att gå vidare med skatten, trots det massiva motståndet, är illavarslande för många, inte minst de regioner som är beroende av flyget. Att skatten sänks och en kompensation införs är ett tecken på att regeringen insett flygskattens skadliga effekter. En rimlig följd vore därför att inte införa skatten. Nu blir det symbolpolitik, säger Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg.

Syftet med skatten är att minska antalet flygresor i Sverige. Beräkningar visar dock att en flygskatt endast skulle ha marginella effekter på de svenska klimatutsläppen. Flygskatteutredningen kunde själv konstatera att det rentav föreligger en risk med ökade utsläpp om skatten införs. Ett minskat flygande skulle nämligen endast resultera i ökad bilism och export av flygresor och utsläpp till grannländer och inom EU-ETS systemet.

– Regeringen presenterar i dag en oroväckande och kortsiktig klimatpolitik. En nationell flygskatt är dålig ut klimatsynpunkt och ineffektiv eftersom både flyget och klimatet är globala frågor. Det är samtidigt en provokation att Regeringen väljer att ignorera remissinstanserna en majoritet i Riksdagen och Lagrådets kommentarer. Vägen till hållbara flygtransporter går via internationella överenskommelser och gemensamma satsningar på biobränslen och ny teknik, inte nationella symbolskatter. Att regeringen väljer flygskattens väg skadar Sverige och är ett slag i luften för klimatet, säger Anna Wilson.

Ny flygskatt utan klimatnytta skadlig för Sverige

Idag meddelade regeringen att Sverige inför den hårt kritiserade flygskatten. Förslaget till en nationell flygskatt har mött hård kritik av remissinstanser där myndigheter, regioner och näringsliv är djupt oroade för skattens konsekvenser. Starkast har kritiken varit mot skattens marginella klimateffekt och det faktum att skatten riskerar slå hårt mot tillgänglighet, konkurrenskraft och regional utveckling i hela Sverige.

– Det är en provokation att lägga fram en skatt som sågats av 8 av 10 remissinstanser och kritiserats brett över hela Sverige och som inte har stöd i Riksdagen. Skatten får dessutom ingen klimateffekt eftersom flygplan, flyglinjer och utsläpp bara förflyttas till andra länder. Däremot leder det till att branschen får sämre möjligheter att investera i miljövänlig teknologi och förnybara bränslen, säger Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg.

Genom att sänka nivåerna och införa särregler för mindre flygplatser erkänner regeringen att flygskatten är så skadlig att den direkt måste kompenseras. Trots att flygskatten nu reviderats bidrar den varken till en hållbar omställning av flyget eller till fortsatt tillväxt och nya jobb.

Regeringen fortsätter att sprida myter om flyget gällande skatter och utsläpp för att motivera en ogenomtänkt flygskatt. Klimatutmaningen är global och kan inte lösas med nationella särlösningar. För att minska utsläppen är satsningar på biobränslen, utveckling av ny teknik och internationella överenskommelser avgörande. I EU och FN fortgår arbetet med att skapa rakare flygvägar och gemensamma ramverk för ett hållbart flyg.

– Det bästa vi kan göra för miljön är satsningar på ny teknik och förnyelsebara bränslen, samtidigt som flygföretagen måste ha förutsättningar att investera i de senaste bränsleeffektiva flygplanen. Den här skatten ger inga incitament för det, tvärtom säger Anna Wilson.

Det politiska stödet för flygskatten är lågt. Remissinstanserna och Lagrådet har ratat förslaget, och en majoritet i riksdagen är emot dess införande. Att regeringen väljer att ändå gå vidare med skatten visar på grov respektlöshet mot lagstiftningsprocessen. När regeringen nu försöker kringgå det massiva motståndet genom att lägga fram skatten i budgeten, istället för enskild proposition, har regeringen passerat anständighetens alla gränser.

Lagrådet kritisk till flygskatten

Den 7 juni lämnade regeringen ett förslag om ny flygskatt till Lagrådet, detta trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv. Nu sällar sig även Lagrådet till de kritiska rösterna och pekar på att både motiv och analys saknas i förslaget.

Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt förslag till riksdagen om en ny flygskatt. Men enligt Lagrådets mening bör förslaget omformas, detta eftersom regeringens egen analys är knapp och att ”det ofta [är] mycket svårt att få en klar uppfattning om vilka närmare skäl regeringen har för de avvägningar som görs” (s. 2). Framför allt lyfter Lagrådet fram att regeringen inte motiverar varför man bortsett från remissinstansernas invändningar och gått vidare med det utredningsförslag som kritiserats för att ha minimal klimateffekt, men som samtidigt slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

– Lagrådets yttrande sätter fingret på vad som varit uppenbart länge, nämligen att regeringen inte kan motivera införandet av en flygskatt. Klimateffekten är minimal och skatten får negativa konsekvenser för flera mål på andra politikområden. Det är svårt att få ihop, även för regeringen, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Hela Lagrådets yttrande går att läsa här.

Sågad flygskatt till lagrådet

Regeringen beslutade idag att skicka ett förslag om ny flygskatt till lagrådet för granskning. Skattens utformning följer det utredningsförslag som mött massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv för att det saknar klimateffekt och slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt förslag till riksdagen om en ny flygskatt. Det väntas ske i samband med budgetpropositionen för 2018. Förslaget till flygskatt som nu remitterats till lagrådet är närmast identiskt med det förslag som regeringens utredning presenterade i november 2016, och som kritiserats starkt. 8 av 10 remissyttranden är negativa till, eller avstyrker, förslaget och det är framför allt flygskattens ringa klimateffekt som är föremål för kritiken. Förutom regeringens egen utredning har Riksrevisionen och flera andra myndigheter konstaterat att klimatnyttan är försumbar.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen nu går vidare med ett förslag som ger en minimal klimateffekt, när syftet med skatten är att minska utsläppen. Det blir intressant att se hur lagrådet resonerar kring en skatt som missar sitt syfte och dessutom går rakt emot flera mål på andra politikområden, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Skarp kritik har också riktats mot de negativa konsekvenser som flygskatten, som blir näst högst i världen, väntas få. Tillväxtverket, Tillväxtanalys och en rad länsstyrelser, kommuner och regioner har framhållit att tillgängligheten riskerar att försämras och att den lokala utvecklingskraften hotas på många håll. Hårdast drabbas de delar av Sverige där flyget är det enda realistiska alternativet för att nå andra delar av landet, och resten av världen.

– Färre jobb, sämre tillgänglighet och svagare konkurrenskraft är ett högt pris att betala för en åtgärd utan klimatnytta. Samtidigt vet vi att rätt insatser för ett hållbart flyg kan ta tillvara flygets nyttor och bidra till att stärka det svenska näringslivet. En regering som menar allvar med att minska de klimatpåverkande utsläppen bör fokusera på mer biobränsle, ny teknik och internationella styrmedel. Det gör skillnad på riktigt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Mer information om flygskatten, bland annat Svenskt Flygs remissammanställning, finns här.

 

 

www.ettslagiluften.nu

Regeringens dubbla budskap om flyget

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om ett Arlandaråd. Det är en positiv nyhet. Samtidigt planerar regeringen för en flygskatt som slår direkt mot svensk ekonomi, hotar tusentals jobb och drabbar glesbygden hårdast. Nu är det hög tid att skrota förslaget om flygskatt, och välja rätt väg för ett hållbart flyg som bidrar till svensk tillväxt och konkurrenskraft.

Som ett led i den tidigare beslutade Flygstrategin presenterade regeringen i dag Arlandarådet. Syftet med Arlandarådet är att långsiktigt utveckla Arlanda flygplats ur ett trafikslagsövergripande helhetsperspektiv. Svenskt Flyg välkomnar detta mycket viktiga arbete, men ser samtidigt regeringens planer på en ny flygskatt som ett hot mot en hållbar flygnäring som binder samman Sverige.

– Vi välkomnar dagens förslag om ett Arlandaråd. Det är viktigt att vi tar fram en strategisk plan för Arlanda och att vi säkerställer kapaciteten där. Men samtidigt vill regeringen införa en flygskatt som helt saknar klimateffekt, som försämrar tillgänglighet och konkurrenskraft och som slår mot tillväxt och jobb i hela landet. Bäst hade därför varit om regeringen vid dagens pressträff hade berättat att man lyssnat på den massiva remisskritiken mot en flygskatt och dragit tillbaka förslaget, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Ett slag i luften

Ett slag i luften är en kampanj mot den skatt på flygresor som regeringen vill införa. Vi tycker det är viktigt att informera om de konsekvenser en skatt som bara införs i Sverige kan ge. På det sätt som förslaget är utformat kommer skatten att generera minimala miljövinster samtidigt som den kommer att få stora negativa effekter på Sveriges tillväxtmöjlighet.

Kampanjen riktar sig emot Sveriges regering som vi hoppas ska öppna ögonen för den oro som finns bland företag och människor ute i landet och alla de exempel och erfarenheter från andra länder som infört flygskatter och tagit bort dom igen.

Den föreslagna skatten kommer att slå hårt mot tillgängligheten och tillväxt i stora delar av Sverige samtidigt som den begränsar möjligheten för grupper med små ekonomiska marginaler att resa. Dessutom kommer den föreslagna flygskatten att försena den plan som flygbranschen gemensamt har slagit fast för att nå ett hållbart flyg, och som man i dag investerar i och arbetar för.

Det görs idag stora framsteg inom utvecklandet av alternativa bränslen och ny flygteknik som gör flygplanen mer och mer bränslesnåla. Saker som, till skillnad från flygskatten, på riktigt gör skillnad för flygets miljöpåverkan. Flygskattens utformning kommer att dämpa investeringstakten i det här arbetet och på så sätt riskerar skatten att göra så att det faktiskt tar längre tid för flyget att bli hållbart. Det är ett slag i luften, både mot miljön och mot Sveriges möjlighet till tillväxt i hela landet.

Kampanjen syftar till att informera om effekterna av en flygskatt och skapa utrymme för lokalt engagemang.

Vårt mål är att de som skulle drabbas negativt av flygskatten och hellre ser en annan lösning för att göra flyget hållbart, också ska få möjlighet att få föra fram sin röst emot den innan skatten är ett faktum.  Vem som helst kan skriva under och ställa sig bakom budskapet att flygskatten är ett slag i luften.

Ett slag i luften är skapad av föreningen Svenskt Flyg vars uppdrag är att kommunicera idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige.

 

Uppdaterad presentation om flygskatt

Ladda ner WSPs uppdaterade analys av flygskattens ekonomiska konsekvenser.

 

Regeringen kör över remissopinionen om flygskatten

Regeringen presenterade idag inriktningen för en ny svensk flygskatt. Trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv kommer regeringen gå vidare med det förslag som helt saknar klimateffekt och som slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

Den 1 mars löpte remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt ut. Av de 156 remissyttranden som tar ställning till förslaget är 126 starkt kritiska. Bland dessa återfinns tunga instanser som Riksrevisionen, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och Tillväxtverket. För regeringen tycks kritiken dock inte spela någon roll.

– Utredningen själv, och flera myndigheter, konstaterar att skatten inte får någon klimateffekt. En regering som menar allvar med att minska de klimatpåverkande utsläppen bör fokusera mer biobränsle, ny teknik och internationella styrmedel. Det gör skillnad på riktigt, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Kommuner och regioner från Kiruna i norr till Ängelholm i söder har också kritiserat förslaget på grund av de negativa effekter det väntas få för tillgängligheten och konkurrenskraften utan någon klimatvinst.

– Detta är en symbolskatt, ett slag i luften, som utan miljövinster kommer att slå mot tillgängligheten, jobben och konkurrenskraften för företagen i stora delar av Sverige. Skatten slår hårdast mot de delar av landet där flyget har störst betydelse och inte har tillgång till annan kollektivtrafik. På regeringskansliet verkar man dock bortse från att Sverige är större än Stockholm, säger Anna Wilson

Hela remissammanställningen går att läsa här.

Flygbranschen delar regeringens ambition och har en gemensam färdplan för att minska flygets miljöpåverkan. I dag går flygbolagen SAS, Norwegian och BRA ut med alternativ till flygskatt som hela svenska flygbranschen ställer sig bakom. Att halvera de faktiska fossila koldioxidutsläppen från inrikesflyget jämfört med 2005. Läs artikel i DI här.

En flygskatt är inte rätt väg mot ett hållbart flyg.  Skatten kommer däremot att strypa flygbranschens möjlighet att göra de viktiga investeringar i ny teknik och biobränslen.

För ytterligare information kontakta Anna Wilson, Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB, anna.wilson@svensktflyg.se.

Fler än hälften av svenskarna känner inte till flygskatten

Hälften av alla svenskar känner inte till att regeringen vill införa en skatt på flygresor, och kunskapen om vad en flygskatt skulle få för konsekvenser på ekonomi, tillgänglighet och miljö är låg.  Det visar en ny undersökning gjord av Sifo.  För att höja kunskapsnivån kring flygskatten och skapa en plattform för lokalt engagemang för en effektivare och mer rättvis väg till ett hållbart flyg, inleder intresseorganisation Svenskt Flyg idag informationskampanjen Ett slag i luften.

Idag lanseras informationskampanjen Ett slag i luften som syftar till att öka kännedomen om flygskatten och dess konsekvenser – minimala miljövinster, ett hårt slag mot personer med små ekonomiska marginaler och förödande för lokalt näringsliv på en redan pressad glesbygd.

Regeringen planerar att inkludera en skatt på flygresor i budgetpropositionen för 2018. Enligt förslaget ska inrikesresor beskattas med 160 kronor tur och retur exklusive moms. För resor inom Europa föreslås skatten uppgå till 80 kronor och 430 kronor för interkontinentala flygresor. Hela 52 procent av svenskarna känner idag inte till regeringens planer på att inför en skatt på flygresor. Det visar en nyligen genomförd undersökning via Sifo på uppdrag av Svenskt Flyg.

Undersökningen visar även att 57 procent ställer sig positiva eller ganska positiva till ett införande, samtidigt som det är få som har kunskap om de sannolika konsekvenserna en skatt skulle innebära. Två av tre, 67 procent, tror inte att den föreslagna flygskatten kommer att påverka utbudet av flygningar på deras lokala flygplats vilket går tvärtemot flygbranschens analyser.

– Det finns en plan för att nå ett hållbart flyg som den svenska flygnäringen har enats kring – och den planen fokuserar på utveckling och investeringar i hållbar teknik och alternativa bränslen. Att minska flygets miljöpåverkan genom att begränsa resande och rörelsefrihet är inte rätt väg att gå. Därför vill vi nu göra svenska folket uppmärksamma på vad som håller på att ske och lanserar idag Ett slag i luften, säger Anna Wilson, generalsekreterare för branschorganisationen Svenskt Flyg.

Flygbranschen har tagit tydlig ställning emot förslaget eftersom det även riskerar att påverka branschens pågående hållbarhetsarbete. Enligt den statliga utredningens egna beräkningar kommer skatten att generera minimala besparingar av koldioxidutsläpp och de 1,7 miljarder i skatteintäkter som flygskatten beräknas leda till planeras inte återinvesteras i insatser för att göra flyget mer hållbart.

– Detta är en symbolskatt, ett slag i luften, som utan miljövinster kommer att slå mot tillgängligheten och det ekonomiska klimatet i stora delar av Sverige. Den drabbar de mindre regionala flygplatserna ute i landet och resenärer med små marginaler som studenter, pensionärer och barnfamiljer, säger Anna Wilson och fortsätter; Dessutom kommer den föreslagna flygskatten att dämpa investeringstakten i alternativa bränslen och ny flygteknik som gör flygplanen mer bränslesnåla. Det är saker som på riktigt gör skillnad för flygets miljöpåverkan. På så sätt riskerar skatten att göra så att det faktiskt tar längre tid för flyget att bli hållbart.

Ett slag i luften är en informationskampanj som syftar till att informera om statistiken och siffrorna kring den föreslagna flygskatten. Kampanjen inleds idag och kommer att pågå under året främst via kampanjsidan www.ettslagiluften.nu. Bakom kampanjen står föreningen Svenskt Flyg med flertalet medlemmar från flygbranschen som flygbolagen SAS, BRA och Norwegian.

För ytterligare information kontakta Anna Wilson, Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB, 08-762 71 00 eller kontakt@ettslagiluften.nu

Lunchseminarium 16 mars: Flygbiobränsle och flygets klimatarbete

Svenskt Flyg och Stockholms Handelskammare bjuder in till ett lunchseminarium om flygets klimatarbete och biobränsle.

Under 2016 flög 46 miljoner människor från svenska flygplatser. För att möta tillväxten och minska utsläppen har flygnäringen satt i gång ett intensivt klimatarbete och en gemensam global färdplan.

Utvecklingen av biobränsle för flyget är sannolikt det som snabbast kan bidra till målet att göra flyget hållbart och är därför en högaktuell fråga för flygnäringen.

Under seminariet släpps även en rapport om möjligheterna för svenskt inrikesflyg att flyga på biobränsle.

Diskussionspunkter: 

  • Vad kan flygnäringen lära av bilbranschens miljöarbete?
  • Hur arbetar flygbranschen med klimat- och bränslefrågor i andra länder?
  • Kan vi skapa en efterfrågan för biobränsle? Finns en betalningsvilja hos resenärerna?
  • Hur kan staten på ett konstruktivt sätt stödja ett klimatvänligt flyg?

 

Datum och tid: Torsdagen den 16 mars, kl. 12.00 – 13.00
Plats: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

 

Program

12:00 - 12:05   Maria Rankka, Stockholms Handelskammare
 
  Inledning
12:05 - 12:15   Lars Andersen Resare, SAS   Flygets nationella klimatarbete och klimatmålen 2050
 
12:15 - 12:20   Josefin Strömberg, rapportförfattare om flygbiobränsle
 
  SWOT-analys av flygbiobränsle samt genomgång av arbetet för flygbiobränsle i andra länder
12:20 - 12:30   Gustav Melin, Svebio
 
  Morgondagens leverantörer av biobränsle
12:30 - 12:40   Louise Goding, rapportförfattare

Suvi Häkkinen, Swedavia
 
  Finns betalningsvilja hos resenärerna?
12:40 - 12:55   Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson m

Rickard Larsson, flygpolitisk talesperson s
 
  Hur kan staten stödja ett klimatvänligt flyg?
12:55 - 13:00   Maria Rankka, Stockholms Handelskammare   Avslutning