Forskares siffertrixande vilseleder kring flygets utsläpp

En saklig debatt, forskning och myndigheternas objektivitet är avgörande för att såväl skattebetalare som beslutsfattare ska ges underlag till verkningsfulla och samhällsekonomiskt hållbara lösningar på klimatutmaningen. Inte genom siffertrixande, dubbelräkningar och data som går tvärt emot Naturvårdsverkets egna, Sveriges, EU:s och FN:s officiella statistik.

Den rapport om flygets utsläpp som ett antal forskare tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket och presenterades på Svd Debatt 27/8 kan inte användas som beslutsunderlag utan ska ses som ett hårt vinklat debattinlägg för att försöka motivera en flygskatt. Forskarna har under många år drivit en tydlig ideologisk agenda mot flyg. Något som bekräftas av rapportförfattarna själva i artikeln ”För att nå acceptans för styrmedel hos allmänheten är det viktigt att information om olika resors klimatpåverkan når ut. Vår rapport kan här utgöra ett bidrag.”

Man kan säkert diskutera metodiken i offentlig datainsamling, med det är absolut nödvändigt att samtliga länder redovisar data och utsläpp på samma sätt. Det gör att ländernas samlade rapportering leder till 100 procent av flygets och resenärernas utsläpp. På så vis undviks dubbel- och trippelräkningar och det går därmed att utforma bästa möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan. Det här verkar i princip alla utom de aktuella forskarna ha förstått.
Den globala luftfarten har en tydlig och gemensam plan för hur utsläppen ska halveras fram till 2050. I den har både ekonomiska styrmedel, teknikutveckling och innovation samt biodrivmedel en central roll. Målet måste vara att begränsa utsläppen, inte att begränsa resande och mobilitet.
Cirka 90 procent av svenskars flygresor omfattas redan idag av ett ekonomiskt styrmedel, EU:s handelssystem ETS. EU-ETS sätter ett tak för utsläppen inom EU. På global nivå pågår arbete inom flygets FN-organ ICAO där målet är att inom några år ha ett världsomspännande system på plats som sätter ett tydligt tak för flygsektorns utsläpp. Det gäller också att ha perspektiven klara. Den potentiella utsläppsminskningen från en nationell svensk flygskatt under ett år motsvarar ungefär Vattenfalls utsläpp under tio timmar.

Sveriges flygnäring och ett utvecklat flygresande är en förutsättningen för att samhället ska fungera. Det möjliggör att knyta affärskontakter, utbyta kunskap, bedriva politik och diplomati, humanitära insatser, besöka nära och kära och stärka familjebanden i vårt stora land eller att på plats uppleva andra länders kulturer och välkomna andra att besöka Sverige.

Det är inte resandet som ger upphov till fossila utsläpp utan användandet av fossila bränslen. Det handlar både om att minska bränsleförbrukningen och att fasa in icke fossila bränslen. Biodrivmedel för flyg fungerar med dagens och framtida flygplan och med dagens bränsleinfrastruktur och går enkelt att blanda med befintligt fossilt bränsle i takt med att utbudet ökar. Tvärtemot vad de aktuella forskarna säger har biodrivmedel för flyg ingen negativ påverkan på odlingsbar mark eller övrig matproduktion. Det som saknas är storskalig produktion till ett konkurrenskraftigt pris och det är här som politiken kan göra skillnad.
Svenskt Flyg utgår från att fortsatta åtgärder och satsningar för att hantera flygets klimatpåverkan bygger på korrekta fakta och inte kreativt siffertrixande från en liten grupp forskare.

Anna Wilson
Generalsekreterare
Svenskt Flyg

Välkommen till Svenskt Flygs arrangemang i Almedalen 2016

Flygskatt, biobränsle, teknikutveckling inom flyg och rymd och digitalisering är några av de områden som svensk flygnäring kommer att lyfta under Almedalsveckan. Varje år ökar intresset för flygnäringens arrangemang och vi syns på nya arenor och i nya sammanhang. Svenskt Flyg arrangerar seminarium den 5 och 6 juli. Den 5 juli hos Aerospace Almedalen – en dag fylld av flyg och rymd. Program för dagen hittar du här och en film ser du här. Den 6 juli är Svenskt Flyg hos Swedavia, Gate Almedalen. I Gate Almedalen finner du många intressanta seminarier under hela veckan. Se programmet här.

 

5 juli 2016 kl. 10.40 – 11.00
Ska vi ha en besöksskatt på Almedalen?
Strandvägen 4, Aerospace Almedalen, East Sweden Arena

Medverkande:
Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg
Kirsten Åkerman, regionchef, Svenskt Näringsliv

Regeringen undersöker just nu hur de kan införa en flygskatt i Sverige, en besöksskatt på våra möten. Vad ger det för effekter när man verkar på en ö? Det är märkligt när man i Exportstrategin pekar ut flyg som avgörande för att näringslivet ska nå ut till sina marknader och för att fler turister ska besöka Sverige. Sveriges tillgänglighet står på spel för att politiker bedriver ideologisk plakatpolitik. Det är inte okej säger vi. Vad säger Gotlands näringsliv och vad blir kostnaden för besöksskatten?

 

5 juli kl. 13.10 – 13.30
Flygfighten Sverige – Danmark
Strandvägen 4, Aerospace Almedalen, East Sweden Arena

Medverkande:
Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg
Michael Svane, vd, Dansk Transport

Finns det några vinnare om Sverige inför en nationell flygskatt? Hur påverkas Danmark och Kastrup av flygets villkor i Sverige och en eventuell flygskatt? Vilka konsekvenser får en flygskatt på trafiksystemet och hur agerar passagerarna? Kastrup och Arlanda är viktiga hubbar för oss som bor i Sverige att ta oss ut i världen och konkurrensen om flyglinjer och passagerare är hård. Det handlar även om i vilket land jobben och skatteintäkterna som flyg möjliggör för landar. Danmark införde och slopade en flygskatt på grund av de negativa effekterna för hela Danmark, konsekvenserna är väl kända. Hur kommer det påverka konkurrensen mellan flygplatserna och vem vinner fighten om passagerare, tillgänglighet, jobb och tillväxt?

 


 

6 juli 2016 kl. 8.30 – 10.45 (frukost kl. 8.30)
Flygskatt – En skatt på möten
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Gate Almedalen

Moderator: Catharina Elmsäter-Svärd

Har vi råd att betala flygskattens pris? Summan av tillgänglig erfarenhet och beräkningar visar att en svensk flygskatt skulle innebära betydande kostnader för både samhälle och stat med helt marginella effekter för klimatet. Svenskt Flyg presenterar nya siffror på hur en flygskatt kommer att slå mot Sveriges regioner och olika näringar med fokus på den viktiga besöksnäringen. Flygskatt måste dessutom vägas mot andra långt mer effektiva ekonomiska styrmedel och åtgärder för minskade utsläpp i hela samhället som undviker att försämra svensk konkurrenskraft. Svenskt flyg har som vision att bli fossilfritt 2030. Hur ser färdplanen ut och hur kan vi genom samverkan skynda på omställningen inom flyget genom ny teknik och biobränslen? Vi måste vara på det klara med vad en flygskatt faktiskt innebär. Det innebär en skatt på möten – möten som ger jobb, affärer, studier, nöje och kunskapsdelning. Viktiga värden som nu står på spel.

8.30 Frukost
09.00 – 9.40 Flygskatt, en samhällsekonomisk analys, effekter på regioner i Sverige samt en utblick i världen
Henrik Littorin, omvärldsanalytiker, Swedavia. Presenterar en WSP-analys om flygskattens konsekvenser.
Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg. Regionala effekter av en flygskatt.
Hans Ollongren, ansvarig luftfartspolitik, SAS. Hur påverkas SAS av den norska flygskatten och framöver en av svensk?
Raimonds Gruntins, IATA. Det globala flygets spelregler.
09.40 – 10.15 Samtal om flygtillgänglighet, investeringar, skatter och grön omställning för regioner och besöksnäring
Eva Östling, vd, VISITA
Anders Ehrling, vd, BRAflyg
Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå
10.15 – 10.45 Vad gör branschen för att möta miljö- och klimatkravet? Finns det andra alternativ än en nationell flygskatt?
Lars Andersen, miljöchef SAS
Ann-Sofie Hörlin, hållbarhetschef BRA
Charlotte Ljunggren, CEO Göteborgs flygplats, Swedavia. Landvetter.
10.45 – 11.00 Vägen framåt, samspel mellan politik och näringsliv
Catharina Elmsäter-Svärd
Anna Wilson, Svenskt Flyg

 

 

Aerospace Almedalen 2016

Den 5 juli är det återigen dags för Aerospace Almedalen. Observera att vi detta år är på ny plats: East Sweden Arena, Strandvägen 4.

Ladda ner programmet här (pdf)

Läs mer om Aerospace Almedalen

 

Svenskt Flyg startar ”Fly to Sweden”

fly-to-sweden-screenshot

Svenskt Flyg har lanserat en ny kampanj ”Fly To Sweden” för att främja flyg och Sverige som besöksland. Det finns många positiva effekter av att ha en levande kulturexport och därigenom skapa möten och förståelse mellan människor och kulturer. En stor del i detta är att öka tillgängligheten för utländska turister, det måste vara smidigt att ta sig till och runt i vårt fantastiska land.  Det tveklöst enklaste, billigaste och ofta enda sättet att ta sig hit är genom flygtransporter och detta vill vi ta vara på.

Genom att erbjuda människor information om Sverige som besöksland och om möjligheterna att ta sig hit kommer Svenskt Flyg fortsätta arbetet med att stärka svensk flygnäring och kulturexport. Med Sverige som värd för årets Melodifestival tror vi att intresset för Sverige är större än någonsin och med denna kampanj hoppas vi kunna dela glädjen och gemenskapen som eventet ger med Europa och resten av världen.

Besök flytosweden.se »

 

Svenskt Flygs kommentar till utredningen ”Mer flyg och bostäder i Stockholmsregionen”

Bromma flygplats är nu förhoppningsvis säkrad för en lång period framåt – Anders Sundströms utredning konstaterar att ”Stockholm måste ha goda flygförbindelser med resten av landet och internationellt. Transporter är av grundläggande betydelse för Sverige. På längre avstånd i Sverige är flyget det enda transportmedlet som kan ge en god tillgänglighet” Ett tydligt klargörande om flygets betydelse för Sverige.

Bromma flygplats är en viktig del av Svensk infrastruktur och utredningen konstaterar att det är många viktiga pusselbitar som måste falla på plats innan Bromma ev kan stängas men även vad gäller Arlandas utveckling.  En utbyggnad av Arlanda är helt nödvändig för att stärka Arlandas och Sveriges konkurrenskraft och roll som ett nationellt viktigt transportnav.

Det är lång tid kvar till 2038 och mycket kan hända både gällande en ökad efterfrågan på flygtransporter och behov av fler mindre citynära flygplatser för näringslivet.  Ambulansflyg, allmänflyg och helikoptrar behöver vara nära städer och har en viktig funktion att fylla både inom turism och inte minst i händelse av katastrofer som branden i Sala.

Bara i dag kommer över 100 000 människor att flyga till eller från en svensk flygplats. Antalet flygresenärer ökar med en miljard mellan 2012 och 2017 och flygresandet fördubblas ungefär vart 15 år. Vi måste planera för och säkerställa att vi har den flygkapacitet Sverige behöver i framtiden.

Samtidigt beskriver Sundström hur Stockholm har tappat i tillgänglighet och konkurrenskraft och hur andra flygplatser i norden är ”effektivare och mer attraktiva flygplatser för resenärer och flygbolag”. Svenskt Flyg ser därför särskilt allvarligt att på att regeringen vid sidan om Bromma utreder en nationell flygskatt. Något som skulle sänka vår konkurrenskraft, försvåra etableringen av nya direktlinjer och försämra den nationella tillgängligheten. Framför allt skulle vi förlora många arbetstillfällen och besökare till Sverige. Ett förslag som går tvärt emot regeringens egen ambition gällande både Exportstrategi och jobbmål.

Svensk luftfart bidrar årligen med över 130 miljarder till svensk BNP och över 180 000 jobb, inom flyg men framförallt via den tillgänglighet som skapas i samhället. Varje dag spenderas 215 miljoner kronor av flygresenärer runt om i Sverige, pengar som går in i de lokala ekonomierna. Med goda ramvillkor konkurrenskraftiga skatter och regler kan flyget fram till 2030 ytterligare bidra med ca 43 0000 nya jobb och över + 52 miljarder till BNP.

Vi kommer att resa mer i framtiden, inte mindre – den stora frågan är om flyget kommer att landa i Sverige eller flyga över och förbi oss till våra grannländer. Ett växande Sverige behöver mer tillgänglighet. Vi behöver korta avståndet och restiderna mellan städer, regioner och länder, det ger i sin tur fler jobb i Sverige. Och vi behöver en klok strategi för hur vi ska komma dit. Att stänga flygplatser och införa nationella flygskatter är fel väg att gå.

LFV fyrfaldigt belönade i Madrid

Uploads_Logos_WATMCLogo20with20tagline_CMYK-300x73

LFV har blivit fyrfaldigt belönade vid den pågående flygtrafikledningsmässan World ATM Congress 2016 i Madrid. Jane’s ATC Awards gick till LFV och Saab för Remote Tower Services (RTS). Även SES Awards gick till LFV och Saab för RTS. Allianserna COOPANS och Borealis, där LFV ingår, belönades också med SES Awards.

Läs mer på LFVs hemsida

Inbjudan: Svensk luftfart 2016 – nuläge, utmaningar och framtid

mailheader-mars-2016

I samband med att regeringen återupptog arbetet med en nationell flygstrategi fick Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett nytt underlag och beskrivning av svensk luftfart. Fokus för underlaget ska vara flygets betydelse för tillgänglighet i hela landet och internationellt, sysselsättning samt miljö- och klimatpåverkan. Även flygbranschen och marknaden, viktigaste aktörerna, utvecklingen, trender och utmaningar och konkurrensen på flygmarknaden samt prognoser skall belysas.

Flygbranschen är under snabb förändring. Det är ytterst viktigt att vi har bra underlag och en gemensam bild av verkligheten för beslutsfattande och satsningar framöver.

Svenskt Flyg har bjudit in Trafikanalys för att presentera sitt uppdrag och diskutera resultaten med flygbranschen. Björn Arvidsson kommer även att lyfta in Sverige och det Svenska flyget i en internationell kontext.

Agenda:

  • Presentation av uppdraget
    Backa Fredrik Brandt, Anna Ullström, Trafikanalys.
  • Den svenska luftfartens roll – i världen
    Björn Arvidsson, Razormind
  • Paneldiskussion kring slutsatserna i uppdraget och vad en svensk strategi för luftfart behöver innehålla för att vara relevant i en global värld.
    Anna Wilson, Svenskt Flyg, Hans Ollongren, SAS. Samtalet leds av Henrik Littorin, Swedavia.

Tid Torsdag 17 mars, 16:30 – 18:30.

Presentation och diskussion 17:00 – 18:00. Kom och mingla innan och en stund efter, vi bjuder på snacks och något att dricka.

Plats Sergels torg 12, Hötorgsskrapa 5, Stockholm.
Ring på Miltton Labs i porten. 12 våningen.
Anmälan Anmälan och mer information:
ann-christine.engstrom@transportforetagen.seSista anmälningsdag 15 mars.
Begränsat antal platser, anmäl dig i god tid!

Varmt välkommen!
Föreningen Svenskt Flyg

GKN Aerospace levererar nyckel-komponenter till ny miljövänlig flygmotor

Bilden visar en av de detaljer, en Aft Rotating Frame, som GKN Aerospace i Trollhättan har levererat. Till höger står Lisa Falk, en av de som arbetat i projektet.

Bilden visar en av de detaljer, en Aft Rotating Frame, som GKN Aerospace i Trollhättan har levererat. Till höger står Lisa Falk, en av de som arbetat i projektet.

GKN Aerospace i Trollhättan har levererat två så kallade roterande strukturer till EU:s stora forskningsprogram som syftar till att utveckla en helt ny typ av flygmotor kallad propellerfläkt eller “Open rotor”, där målet är att sänka bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med 20%.

De roterande strukturerna fungerar som nav för två rader av propellrar som finns i bakre delen av motorn. Totalt kommer företaget att leverera 29 delar till de roterande strukturerna. Leveranserna avslutas nu i slutet av februari då motorn ska monteras ihop och därefter genomgå tester i tillverkaren Snecmas testcenter i Frankrike. Enligt tidsplanen kommer testprogrammet att avslutas under det här året.

Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace Engine Systems, kommenterar:

Utmaningen med att konstruera och tillverka roterande strukturer är att de är lika komplicerade som statiska strukturer i sin utformning, men därtill roterar. Det innebär att kvalitetskrav, spänningskoncentrationer, och belastningsvägar blir helt annorlunda än de som gäller för de nuvarande statiska delarna.

Vi har därför fått använda oss av ett antal helt nya teknologier för precisionstillverkning, bland annat nya svetsnings- och bearbetningstekniker för att kunna producera dessa.
Genom hela utvecklingsprogrammet har GKN arbetat i nära samarbete med Produktionstekniskt Centrum, PTC, på Innovatum i Trollhättan, och även med ett antal mycket specialiserade småföretag i regionen, säger Runnemalm.

Open Rotor-projektet är ett av Clean Sky:s SAGE-program (Sustainable and Green Engines), ett program som till hälften finansieras av EU och till hälften av de medverkande parterna. Syftet med SAGE är att minska bränsleförbrukning och utsläpp genom mer effektiva flygmotorer.

Flyget och tekniken

Effektivare säkerhetskontroller med ny typ av skanning står högst på listan över ny teknik som ska underlätta för svenskarna på flygplatsen. Nära sju av tio, 68 procent, väljer detta, följt av permanenta, spårbara bag tags som 46 procent önskar sig. Högt på listan kommer också teknik för identifiering via ögon eller handflata som kan ersätta passet. Detta enligt undersökningen Resenären som Swedavia genomfört tillsammans med Novus och som undersöker svenskarnas syn på resor, semestrande och flygplatser över hela världen.

Bild: Swedavia

Bild: Swedavia

”Framtidens flygplats 2025”

Hur kan ny teknik komma att påverka resenärsupplevelsen och framtidens flygplats? Denna animerade film är resultatet av en studie utförd i samarbete mellan Swedavia och Kairos Future:

Källa: Swedavia

 

 

A320 lyfter med svensk teknik

Foto: Innovair

Foto: Innovair

Den första reguljära flygturen med nya Airbus A320neo med PW1100G-motorer (Geared Turbofan) har ägt rum i Tyskland, mellan Frankfurt och München.

Förra veckan levererades det första A320neo-planet från Toulouse i Frankrike till Lufthansa i Tyskland, där det alltså nu har satts i trafik.

För GKN Aerospace Engine Systems i Trollhättan är detta en viktig milstolpe, man har utvecklat och tillverkar nu både turbinstruktur och kompressorstruktur till PW1100G-motorn.

SAAB levererar skevrodren till A320neo liksom till samtliga flygplan i A320-serien.

A320neo har sålt mycket bra hittills så nu väntar en utmanande upprampning av produktionstakten.