Är flyget en slagpåse?

Idag arrangerade Svenskt Flyg – tillsammans med Flyg- och Rymdindustrin (SAI), Saab AB, Volvo Aero och Fjärdestorstadsregionen – ett seminarium i Almedalen på ämnet ”Flyget 100 År – Samhällsnytta eller slagpåse?” 

Tina Ehn, riksdagsledamot för Miljöpartiet, inledde debatten med att förtydliga att miljöpartiet inte var emot flygplan utan såg att flyget naturligen i en global värld fyller en funktion. Däremot vill Miljöpartiet att utsläppen på flyget begränsas.
Miljöpartiet väljer hellre räls och menar att flyget särbehandlats positivt och inte fullt ut svarat för att betala för de utsläpp flyget släppt ut.

Sofia Arkelsten, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna, kontrader med att flyget fått en lyxstämpel, varför flygbranschen bättre behöver arbeta med kommunikatioen av hur flyget påverkar miljön. ”Vi behöver bägttre kvitton på vad flyget levererat och vad flyget kan göra, det syns inte idag. Förklara vad som gäller.” Sofia menade även att industrin ska fortsätta att beskriva hur branschen är som teknologisk industri och arbetslinjen med sysselsättning – hur ni kan få in unga – och nyttan med att kunna resa. Även Tina menade att teknologin är en viktig, spännande fråga som bör fortsätta att följas och uppmanade branschen att fortsätta arbeta med att minska klimatpåverkan.

Sofia och Tina skilde sig även i frågan om hur utsläppshandelsrätterna ska strukturellt hanteras. En bubbla särskilt för flyget minskar, enligt Sofia, bara flygets resande utan att bidrar inte till att skapa en global koldioxidkostnad som minskar utsläppen totalt.
Hans Ollonberg, koncerndirektör på SAS, menade att en utsläppsbubbla behöver dels inte endast kan begränsas till flygtransporter och dels inte heller stanna vid en europeisk lösning.

Åke Svensson, vd för Saab AB, undrade om pengarna som betalas in kommer att öronmärkas till flygforskning. Sofia avfärdade detta och menade att staten inte får bli styrmedelsberoende, att staten bli en kassako att hämta medel från utan måste motiveras av marknaden.
Tina önskar även se skatt på flygbränsle, för att tydligt slå på det som är skadligt för miljön.

I efterhand kan seminariet ses på www.flygetsdag.se.

Ett valmanifest som tar transportfrågorna på allvar

TransportNäringen i samverkan har presenterat ”Transportpartiets” valmanifest under Almedalsveckan i Visby. Svenskt Flyg ingår i samarbetet som har enats om de 27 viktigaste politiska frågorna för transportsektorn. Syftet är att klargöra att transportfrågorna behöver en mer framträdande plats i den svenska politiken, inte minst för den stora påverkan de har på välfärd och tillväxt.
 

Den första versionen av valmanifestet presenterades vid Stora TransportDagen tidigare i år.

I Almedalen har nu den slutliga versionen lanserats.

Transporter av varor och människor är en naturlig del av vårt samhälle. Först när det blir problem, exempelvis när askan drabbade luftrummet, inser vi hur stora konsekvenserna blir av att de inte fungerar. När problem uppstår blir det också extra tydligt att det är helheten som är lösningen – att alla transportslag behövs och kompletterar varandra.

Transporter både samspelar med och inverkar i hög grad på en rad andra viktiga samhällsområden; på miljö, handel, sysselsättning och ekonomi. Påverkan på miljön kräver fortsatt engagemang och en ökad takt i miljöomställningen, men det behövs bättre insikt om vilka de mest klimateffektiva lösningarna verkligen är.

Transporterna är en säker väg till bättre ekonomisk utveckling. De är vägen till starka och livskraftiga regioner – till ett helt och sammanhållet land. Och de är vägen till ett konkurrenskraftigt Sverige, också globalt. Nu är tiden kommen för infrastrukturen och transportfrågorna att återta sin rättmätiga plats i politiken.

Flygplatserna är en förutsättning för turism

Att lägga ned flygplatser i Sverige av miljöskäl gör ingen skillnad för flygets globala miljöpåverkan, men innebär en dramatisk försämring för svensk turism. Det skriver landshövding BJÖRN ERIKSSON och vice kommunstyrelseordförande LENA MICKO tillsammans med företrädare för turism- och flygbranschen. Läs hela debattartikeln som publicerats i Corren den 25 juni 2010 genom att klicka här.

Svenskt Flyg medarrangör till Flygets dag i Almedalen

Svenskt Flyg medarrangör till Flygets dag i Almedalen

Flyget i Sverige fyller 100 år i år. Det ger oss anledning att utvärdera det århundrade som gått och blicka hundra år in i framtiden. Den 7 juli fyller vi därför Visby Hotells trädgård med intressanta seminarier och spännande människor. Tillsammans med ett antal kunniga experter diskuterar vi frågor som t ex: Vad har flyget bidragit till de senaste 100 åren och hur ser framtiden ut? Vilken samhällsnytta bidrar flyget med? Hur bidrar flygindustrin med teknologi för att minska flygets miljöpåverkan och hur sprids kompetens och teknologi till samhället?

Finns det politiska partier som vill avskaffa flyget och finns det partier som vill lämna rymden? Hur ser Sveriges framtid ut ovan jord – om säg 100 år? Det handlar med andra ord om flyget i ett brett perspektiv: miljön, industripolitiken, internationell konkurrens på likvärdiga villkor och Sveriges visioner om rymden.

Seminarieprogram med program, talare och annat på www.flygetsdag.se

 

Pegasuspriset – hela transportnäringens miljöpris!

För att visa kraften och viljan bakom miljöarbetet i transportsektorn har TransportNäringen i samverkan instiftat ”Pegasuspriset”.

Både Taxi Stockholm och Taxi 020 tog år 2010 hem transportnäringens miljöpris. Juryns uppgift att hitta en vinnare av Pegasuspriset visade sig omöjligt. Det blev två vinnare – Taxi Stockholm och Taxi 020.

Det båda taxiföretagen mottog priset på Stora TransportDagen i Stockholm den 21 april 2010.

Genom att goda exempel från näringens olika branscher årligen lyfts fram när detta miljöpris delas ut kan fler inspireras till fortsatta insatser för en hållbar utveckling. Företagen inom transportnäringen arbetar aktivt och målmedvetet med att minska såväl den direkta som den indirekta miljöpåverkan från sin verksamhet. Trots detta anklagas transportnäringen ofta i svepande och generaliserande ordalag för att orsaka negativ miljöpåverkan – samtidigt som nyttan med transportverksamheten mer sällan framhålls. Vi vill gemensamt bidra till att förändra den bilden och lyfta fram de insatser som dagligen görs i de olika transportbranscherna.

Genom Pegasuspriset når vi alltså två syften:
De goda exemplen hjälper oss i vår strävan att ”folkbilda” om miljöarbete som utförs. Samt att de som gör bra saker belönas och vi uppmuntrar och inspirerar till fortsatta insatser.

Det vinnande företaget utses av en utomstående och oberoende jury och belönas med ett pris i form av ett konstverk med Lasse Åberg som upphovsman.

Kriterierna för att vinna Pegasuspriset lyder:
”Det företag inom transportnäringen som under det gångna året bidragit mest till att säkra en hållbar utveckling ur såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala aspekter”.

Ta chansen att vara med och tävla om priset 2011! Mer information följer under vintern.

Varför Pegasus?

Pegasus är i grekisk mytologi en bevingad häst och därmed något av en intermodal lösning. Hästen kan i grunden bara röra sig på land, men har försetts med vingar för att kunna flyga. Den intermodala lösningen innebär att transporten innefattar mer än ett transportsätt för att göra transporten miljömässigt och ekonomiskt mest effektiv.

Vi som står bakom priset:
TransportNäringen i samverkan omfattar bransch- och arbetsgivarorganisationer inom hela transportsektorn – oavsett vilket element det handlar om! Vårt samarbete tar sikte på de gemensamma intressen som vi och våra medlemsföretag har, inte minst när det gäller transporternas miljöpåverkan. Vi är övertygade om att de insatser vi gör enskilt behöver kompletteras med samverkan för att åstadkomma bäst resultat.

Vi som ingår TransportNäringen i samverkan är:
TransportGruppen med sina åtta förbund
Branschföreningen Tågoperatörerna
Svenska Bussbranschens Riksförbund
Svensk Kollektivtrafik
Svenska Petroleum Institutet
Svenska Taxiförbundet
Föreningen Svenskt Flyg
Sveriges Åkeriföretag

Svenskt Flyg debatterar flygets roll på Newsmill

Svenskt Flygs ordförande Lena Micko debatterar flygets roll i samhället i en debatt på Newsmill, där bl.a. transportminister Åsa Torstensson och flera andra politiker medverkar.
”Vi är övertygade om att flyget fortsatt kommer att spela en viktig roll i samhället och för utvecklingen i världen. Inom svenskt flyg förstår vi att det är en roll vi måste förtjäna genom ständig utveckling – inte minst inom miljöområdet.” Det skriver Lena Micko, ordförande i Föreningen Svenskt Flyg på Newsmill.

Allmänhetens inställning till flyget och miljön

SIFO genomför på flygbranschens uppdrag mätningar av allmänhetens inställning till Flyget och miljön.
Läs 2009 års undersökning här.

Flyget är en del av handeln med utsläppsrätter från och med år 2012!

Flygbranschen, som står för drygt 2 procent av de globala koldioxidutsläppen, får år 2012 ett eget system för handel med utsläppsrätter inom EU. Det fastslogs idag i en omröstning i EU-parlamentet. Systemet blir slutligt fastställt i EU:s ministerråd senare i år. Även om det innebär kostnadsökningar för branschen, anser Föreningen Svenskt Flyg att beslutet är positivt då det innebär att flyget i och med detta bär alla sina samhällsekonomiska kostnader.

– Vi anser att handeln med utsläppsrätter är ett betydligt bättre system än skatter och avgifter eftersom det har en styrande effekt på själva utsläppen av koldioxid, säger Föreningen Svenskt Flygs ordförande Lena Micko. När systemet nu ska införas förutsätter vi att alla diskussioner om nationella särskatter och avgifter för flyget kan avskrivas inom EU.
Det finns också nackdelar med dagens beslut. Systemet riskerar att bli en konkurrensnackdel för Europeiska flygbolag som flyger in eller ut ur EU eftersom det finns en stor risk att länder utanför EU inte utan villkor kommer att accepterar systemet. EU har nu några år på sig att övertyga tredje land att acceptera systemet så att det blir konkurrensneutralt och kan tjäna som en inspiration för länder utanför EU att reducera sina utsläpp från flyget.
– Flygbranschen har som målsättning om att reducera sina utsläpp av växthusgaser till noll fram till år 2050. Branschen har sedan årtionden arbetat aktivt med att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser, säger Peeter Puusepp generalsekreterare i Föreningen Svenskt Flyg. Det kommande handelsystemet med utsläppsrätter och det accelererande oljepriset har dessutom accelererat den utvecklingen. Arbetet omfattar i huvudsak fyra områden;
· ökad energieffektivitet i befintliga flygplan och arbetssätt
· utveckling av nästa generations flygplanskonstruktioner, motorer och bränslen
· utveckling av nästa generations flygtrafikledning
· utveckling av ekonomiska styrmedel
Flygbranschen tar nu sitt ansvar och med de åtgärder som påbörjats eller planerats kommer flygets klimatpåverkande utsläpp att påtagligt minska. Men, det vilar ett stort delat ansvar på övriga intressenter inom den globala flygbranschen och politiker i alla världens länder att tillsammans att säkerställa att de drygt 2 procent av de globala koldioxidutsläppen reduceras över tid ner mot noll till år 2050.
För mer information var vänlig ta kontakt med Peeter Puusepp Generalsekreterare Föreningen Svenskt Flyg, tel 070-233 07 91